Sayı 11 / Haziran 2021

Number 11 / June 2021

 

Etik BeyanEthics Statement

Jenerik / Front Matter 

 

Plagiarism / İntihal

All articles in this issue have been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu sayıdaki tüm makaleler, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

Yöneticilerine Göre Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Program Çeşitliliği ve Proje Okul Uygulamasının Değerlendirilmesi
According to The Administrators, The Variety of Programs in Anatolian Imam Hatip High Schools And The Evaluation of The Project School Application

https://doi.org/10.53112/tudear.869069

DAVUT KARAMAN / 11-37

 

Kinâye ve Taʻrîz: Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî Adlı Tefsiri Örneği
Kınāya (Allegory) And Taʻrīz (Euphemısm): Examples From Molla Gurānī’s Tafsīr Named Ġāyetu’l-Emānī

https://doi.org/10.53112/tudear.906464
MUHAMMED ESER ALTUNTAŞ / 39-63

 

Hz. Peygamber’in İlim Anlayışı
The Last Prophet Muhammad’s Understanding of Knowledge

https://doi.org/10.53112/tudear.878063
NAZIM BAYRAKDAR / 65-87

 

Dinin Salgın Hastalık Dönemlerindeki Eğitsel Rolü: Covid-19 Pandemisi Özelinde Bir Araştırma
The Educational Role of Religion in Epidemics: A Research Specific to The Covid-19 Pandemic

https://doi.org/10.53112/tudear.927031
VEYSEL KARANİ ALTUN / 89-103

 

Arapgir Kavasbaşı Gedelec Camii’nde Bulunan El Yazması Kur’an-ı Kerimler
Hand Writing The Holy Qur’ans in Arapgir Kavasbasi Gedelec Mosque

https://doi.org/10.53112/tudear.903837
EMİNE GÜZEL & KENAN DOĞAN / 105-158

 

Çocuk Teolojisini Anlamak: John M. Hull’ün Çocuklarla Teolojik Konuşmalar’ Eserinin Analizi
Understanding Children’s Theology: An Analysis of John M. Hull’s ‘God-Talk With Young Children’

https://doi.org/10.53112/tudear.926660
GÜLLÜZAR CANPOLAT & DAVUT IŞIKDOĞAN / 159-179

 

IV.(X.) Yüzyılda Yazılmış İ’râbu’l-Kur’ân Eserlerinin Genel Özellikleri
General Characteristics of I’rabu’l-Qur’an Works Written in The IV. (X.) Century

https://doi.org/10.53112/tudear.899186
MÜCAHİT ELHUT & ARZU SELVİ / 181-199

 

Yaşlılarda Yaşam Kalitesi-Dindarlık İlişkisi
The Relationship Between Quality of Life-Religiosity in The Elders

https://doi.org/10.53112/tudear.957988

ABDURRAHMAN AKBOLAT / 201-232

 

Modern Şifacılık Yönelimlerinden Enerji Şifacılığı Uygulamaları
Energy Healing Practices From Modern Healing Trends

https://doi.org/10.53112/tudear.904255
HANDAN YALVAÇ ARICI / 233-267

 

Hz. Peygamber Döneminde Hz. Ebû Bekir’in Sahâbe Arasındaki Konumu
The Position of Abu Bakr Among The Sahaba During The Period of The Prophet

https://doi.org/10.53112/tudear.932133
MERZUK GRABUS / 269-286

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/BOOK REVIEWS

Öz, A. (2020). Din Eğitimi ve Birey Oluşun İmkânı. Ankara: Eskiyeni, 324 s.

Özge ALGÜL / 291-294

 

Ebu Gudde, A. (2020). Bir Eğitimci Olarak Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metotları. Enbiya Yıldırım (Çev.). Ankara: Takdim, 176 s.

Hatice YILDIZ / 295-297

 

Şen, Z. (2020). Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Anlamı (Meal). İzmir: Tibyan, 392 s.

Nurkan BOZ / 297-301

 

Yılmaz, H. (2019). Din Eğitimi ve Sosyal Barış. İstanbul: DEM, 253 s.

Büşra JALALOV / 301-305

 

Sayı 10 / Aralık 2020

Number 10 / December 2020

Etik BeyanEthics Statement

Jenerik / Front Matter 

Plagiarism / İntihal

All articles in this issue have been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu sayıdaki tüm makaleler, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir.

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

Modern Zamanlarda Klasik Bilgi: Bir İcazetnamenin Anlamı Üzerine Mülahazalar

Mehmet Furkan ÖREN, Ali İNAN

 

İslam Düşünce Geleneğinin Batı Dünyasına Etkileriyle İlgili Tartışmaları Dag Nikolaus Hasse Üzerinden Okumak

Selahattin AKTİ

 

Seçmeli “Temel Dini Bilgiler” Derslerindeki Dini Anlayış ve Dünya Görüşü 

Sabahattin BALA, Davut IŞIKDOĞAN

 

Geçmişten Günümüze Kuzey Kafkasya’da Din Eğitimi

Alim Emin YUSUFOĞLU

 

Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Dil ve Üslûp

Mazhar DEDE, Mehmet Şirin ÇIKAR

 

İsveç’te Din Eğitimi

Aybiçe TOSUN, Kübra YILDIZ

 

Kur’ân’da “Yed” Kelimesi

Hüseyin TOPAL

 

Pandemik Hastalıklar Tarihine Kaynaklık Açısından Mezar Taşlarının Önemi ve Veba Yönünden Tavşancıl Mezarlığı Örneği

Mustafa SÜRÜN, İ̇lknur ERBAŞ

 

Ḳuşeyrî ve Mâturîdî’nin Ḥurûf-u Muḳāṭta’a Konusuna Yaklaşımı

İskender ŞAHİN

 

Hicrî I. Asırda Hadis Uydurma Faaliyeti ve Hadis Uyduranların Tespiti

Recep Emin GÜL

 

العُدولُ في العربية بينَ العَدْلِ والخُروجِ عن الأصْلِ

Tahsin YILDIRIM, Sajed Alkhlif ALSALH

 

الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي

Shawish MURAD

 

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/BOOK REVIEWS

Kersten, C, (2019). Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes and Issues, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, 218s.

Muhammet ÖZDEMİR

 

Çiftçi, F. (2012). Din Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları, 347 s.

Medinenur ŞAHİN

 

ETİK BEYANI

Türkçe / 329-332

English / 333-336

 

Sayı 9 / Haziran 2020

Etik BeyanEthics Statement

Jenerik / Front Matter 

Plagiarism / İntihal

All articles in this issue have been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu sayıdaki tüm makaleler, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir.

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

A Bibliographic Review on the Qualification of Articles about Values Education in Turkey

Türkiye’de Yayınlanan Değerler Eğitimi Makalelerinin Niteliği Üzerine Bibliyografik Bir Araştırma

HASAN MEYDAN, RECEP KAYMAKCAN, FATMA AKTAŞ / 11-32

 

Din Eğitimini Sosyoloji Gözüyle Okumak

Reading Religious Education from Sociological Perspective

BÜLENT ÇELİKEL / 33-50

 

Son Dönem Osmanlı Dünyasında İçtimai İmtizaca ve İdari İnisiyatife Bir Engel: Müskirat Müptelaları

An Obstacle to Social Adaptation and Administrative Initiative in The Late Ottoman World: Alcoholic Beverages Addiction

ERCÜMENT TOPUZ / 51-65

 

Bir Hadis İhtisas Kurumu Olarak Nûriyye ve Eşrefiyye Dârülhadisi

As a Hadith Specialization Institution: Nuriyya And Ashrafiyya Dar AL-Hadith

RIDVAN KALAÇ / 67-82

 

Abdülhâlîm Efendi’nin Tercümesinden Hareketle Mollâ Câmî’nin Şevâhidü’n-Nübüvve Adlı Eserinin Kaynakları

Based on the translation of Ahizade Abdulhalim Effendi, the sources of the work of Molla Jami named Shawaheed al-Nubuwwa

FARUK SÖNMEZ / 83-96

 

Türkiye ve Norveç’te Din Dersi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi

Training of Religious Education Teachers in Turkey and Norway

ZEHRA GELİCİ / 97-115

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma (1982-2019)

A Bibliographical Study on Religious Culture And Ethical Knowledge Course Textbooks (1982-2019)

MAHMUT ZENGİN & İBRAHİM GÜMÜŞAY /117-186

 

İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri

The Prohibitions and Wisdoms of Marriage in The Islamic Law

SEMRA PEKER / 187-215

 

Mutluluk Tarihi

History of Happiness

HANDAN YALVAÇ ARICI / 217-243

 

Tarih-Olay-Bağlam Bütünlüğünde C-H-L Kökünün Anlamsal Serüveni

Lexical Adventure of C-H-L Root in History-Event-Context Integrity

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER / 245-267

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/BOOK REVIEWS

Gözütok, Ş. (2019). İslam medeniyetinde eğitim felsefesi. İstanbul: Ensar Yayıncılık, 302 s.

HACER BAŞAK / 271-273

 

ETİK BEYANI

Türkçe / 275-278

English / 279-282

 

Sayı 8 / 2019 Aralık

Sayı 8 / 2019 Aralık

Araştırma Makaleleri

Sosyal Sermaye Bağlamında Bölüm Memnuniyeti ve Sosyal Ağ Olarak Okul Ortamına Bakış İlişkisi: İlahiyat Fakülteleri Örneği

In the Context of Social Capital: The Relation between Department Satisfaction and Perspectives on School Environment as a Social Network: The Faculty of Theology Example

ALİ İNAN / 11-26

 

İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları

Organizational Trust Perceptions Of Imam Hatip High School Teachers

AHMET KOÇ / 27-55

 

Hindu İnançlarında Dansın Yeri: “Dansın Kralı Śiva”

The Importance Of Dance in Hindu Beliefs: “Shiva, The King Of Dance”

RUKİYE BİLİCAN / 57-68

 

Dini Grupların Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

The Effects of Religious Groups on Individual and Society: A Research on Faculty of Theology Students

SUAT CEBECİ, KÜBRA CEVHERLİ, FEYZA DOĞRUYOL, BÜŞRA ÇAKMAKTAŞ, ZEHRA ÖZLİ / 69-88

 

Birgivî Mehmed Efendi’nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eğitim Anlayışı

Birgivī Mehmed Efendī’s Life, Scientific Personality and Understanding of Education

AHMET ALİ ÇANAKÇI / 89-121

 

المفاهيم الصرفية المناسبة للإنتاج اللغوي ومدى تضمّنها في كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها 

Dilbilimsel Üretime Uygun Sarf Kavramları ve Yabancılara Yönelik Arapça Ders Kitaplarındaki Varlığı

RAMI ALKHALAF ALABDULLA / 123-157

 

Karizmatik Peygamberlik İmajı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hz. Muhammed Örneği

A Measurement Development Study on Charismatic Prophet Image: Sample of The Prophet Muhammad

HAKKI KARAŞAHİN 159-172

 

Türkı̇ye’de Sı̇vı̇l Toplum Kuruluşları Bağlamında Örgün Dı̇n Eğı̇tı̇mı̇ Tartışmaları: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Örneği

Formal Religious Education Discussions in The Context of Civil Society Organisations in Turkey: The Example of Religious and Moral Education Subject

SÜMEYRA ARICAN 173-202

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS2

Satan, A. (3019). Cumhuriyet’in İlk Kültür Müdürü Mübarek Galib Eldem: Küre-i Arzda Nüfus-ı İslam Adlı Eseri ve Makaleleri.

YASİN ÖZDEMİR / 205-207

 

Ayten A., Koç M., Tınaz N., Doğan M. A. (2016). Religious-Spiritual Counselling & Care.

EMRE ALTINTAŞ / 207-209

 

Ortaylı, İ.  (2019). Bir Ömür Nasıl Yaşanır-Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER / 210-212

Etik Beyanı

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi kullanıcıları olan (editör, yazar, hakem, bölüm editörü, okuyucu) tüm yapılan işlemlerde dergimizin yayınladığı WEB sayfamızda yayınladığımız Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen etik kurallara ve sorumluluklara uymak zorundadır. Bu etik kurallara ve sorumluluklar aşağıda da özetlenmiştir.

A. DERGİ İMTİYAZ SAHİBİNİN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. TUDEAR herhangi bir şekilde yazarlardan ücret talep etmemektedir.
 2. Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 3. Editörler, TUDEAR’a gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 4. TUDEAR, yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 5. Bununla birlikte veri tabanını internet üzerinden erişime açık tutar.
 6. Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

B. YAYIN KURULUNUN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları  Dergisi Yayın Kurulu (Bundan sonra, “Yayın Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.
 2. Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
 3. Makalenin Yayın Kurulu’nca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Yayın Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.
 4. Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde iThenticate intihal önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.
 5. Yayın Kurulu, yayımlanmış makalelere ilişkin intihal ve suistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Örneğin, bir yazar makalesinde başka çalışmalardan intihal yapmış, izin alınması gereken durumlarda izin almaksızın veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirme dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.

C. EDİTÖRLERİN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisinde editör ve sayı editörleri, dergimizin web sayfamızda bulunan “Code of Conduct and Best Practice Guidelines For Journal Editors” ve “Cope Best Practice Guidelines For Journal Editors” rehberleri belirtilen etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu görev ve sorumluluklar aşağıda özetlenmiştir.

1. Editörlerin Okuyucu ile ilişkileri

Editörler yayınlanan çalışmalar hakkında okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve gereken cevapları ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

 2. Editörlerin Yazarlar ile ilişkileri

 1. Editörler makalenin özgün değerine, derginin amaçlarına ve etik kurallara dayanılarak makale hakkındaki kararını verir. 
 2. Makale özgün değeri yüksek, dergi amaçlarına ve etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmış makaleyi değerlendirme sürecine almalıdır.
 3. Editör ve bölüm editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem görüşlerini dikkate alması gerekir.
 4. Yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile dönüş yapması gerekmektedir.

3. Editörlerin Hakemler ile ilişkileri

 1. Atanacak hakemler makale konusuna uygun olarak seçilmelidir.
 2. Hakem ile yazarlar arasında çıkar çatışması ve çıkar ilişkisi olmamasına özen göstermelidir.
 3. Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik etmesi ve talep ettiği bilgiyi sağlamakla görevlidir.
 4. Editör körleme hakemlik sayesinde yazar ve hakemin kimlik bilgilerini gizlemekle yükümlüdür.
 5. Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıları ve tedbirleri alması gerekmektedir.
 6. Dergimize hakemlik yapanların sayısını artırması yönünde gayret göstermelidir.     

4. Editörlerin Danışma Kurulu ile ilişkiler

Editörler, makaleler hakkında danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alması gerekmektedir.  

5. Editörlerin Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler makale hakkında alacağı kararlar dergi sahibi ve yayıncı kuruluştan bağımsız olmalıdır.

6. Editörlerin makaleyi yayına vermesi

Editörler; dergide yayına verilecek makalelerde dergi yayın ilkelerini, dergi amaçlarını ve uluslararası standartları gözetmekle sorumludur.  

7. Kişisel verilerin muhafazası

Editörler makale yazarlarının rızası haricindeki kişisel bilgilerini üçüncü kişilere aktarmamakla sorumludur.

8. Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Etik kurul raporu alınması gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle sorumludur.

9. Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumakla sorumludur.

10. Editörlere gelen Şikayetler

Editörler hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikayetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermekle sorumludur.

11. Çıkar çatışmaları ve ilişkileri

Editörler makalelerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için yazarlar, hakemler ve üçüncü kişiler arasında oluşabilecek çıkar ilişkisi ve çatışmalarına karşı önlem almakla sorumludur.

D. HAKEMLERİN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmektedirler. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamaktadırlar.
 2. Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulmaktadır. Hakemler, editör tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında başkaları müzakere etmemelidir.
 3. Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamaktadır.
 4. Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.
 5. Objektif bir karar değerlendirmesi, daima hakemler tarafından yapılmaktadır. Hakemler, uygun destekleyici iddialarla, açık bir şekilde görüşlerini ifade etmektedirler.
 6. Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir makale ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir. 

E. YAZARLARIN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 1. Yazarlar çalışmalarını özgün olarak hazırlar ve gönderir.
 2. Yazarlar gönderdikleri makalelerde yapmış oldukları atıfların ve alıntıların doğru ve eksiksiz olmasını sağlar.
 3. Yazarlar gönderdikleri makalelerde çıkar çatışması olabilecek durumları belirtmeleri ve açıklamaları gerekir.
 4. Editör, hakem ve bölüm editörü tarafından yazardan makalesine ait ham veriler talep edebilir. Bundan dolayı yazar makalesine ait ham verileri sunacak şekilde hazır bulundurmalıdır.
 5. Yazarlar, aynı çalışmayı herhangi bir başka dergide yayınlanmak üzere göndermemelidirler. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eş zamanlı gönderilmesi etik olmayan bir davranış teşkil etmektedir ve kabul edilemez.
 6. Başkalarının çalışmalarıyla ilgili olarak uygun referanslar verilmelidir. Yazarlar, çalışmalarının belirlenmesinde etkili olmuş yayınlara referans vermelidirler. Çalışma sürecinde kullanılan kaynakların tümü belirtilmelidir.
 7. Finansal destek ile ilgili tüm kaynaklar açıklanmalıdır. Tüm yazarlar, çalışmalarının oluşturulması sürecinde yer alan çıkar çatışmasını ortaya koymalıdırlar.
 8. Bir yazar, yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber vermelidir. Bu durumda yazar, makalesini geri çekme veya makaleye dair bir düzeltme yayınlamada dergi editörlüğü ile işbirliği yapmakla sorumludur. 

 9. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

F. ETİK İLKELERE UYMAYAN DURUMUN EDİTÖRE BİLDİRİLMESİ

TUDEAR‘da yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinizde ya da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen tudearjournal@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

 

Not:

Türkiye Din eğitimi Araştırmaları Dergisi, Etik Beyannamesini hazırlarken Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “Code of Conduct and Best Practice Guidelines For Journal Editors” ve “Cope Best Practice Guidelines For Journal Editors” rehberleri ile KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi ve Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın ve etik ilkelerinden yararlanılmıştır.

Sayı 7 / 2019 Haziran

Sayı 7 / 2019 Haziran

Araştırma Makaleleri 

 

Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kavramların Anlaşılma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

 

An Investıgatıon of The Level of Understanding of Concepts in Secondary Education Optional Basic Religious Knowledge Curriculum in Terms of Various Variables

İBRAHIM GEYİK & MAHMUT ZENGİN / 11-36

 

Supranational Religious Education Policy And Its Influence: Perspectives From Policy Actors in Turkey And England

Uluslarüstü Din Eğitimi Politikası ve Etkisi: Türkiye ve İngiltere’deki Politika Aktörlerinden Perspektifler

ABDURRAHMAN HENDEK / 37-60

 

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Ahlak Öğretisinde Nefs-Ruh Ayrımı

Self Soul Distınctıon in The Moral Teaching of Mevlana Celaleddin Rumi

MUZAFFER AYVAZ / 61-82

 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Gerçekleştirdikleri Ders Dışı Etkinlikler Üzerine Nitel Bir Araştırma.

Qualitative Study on Extracurricular Activities Used in Values Education by Religious Culture And Ethics Course’s Teachers

MUHAMMED ESAT ALTINTAŞ / 83-99

 

İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlilikleri

Special Field Competencies of Religious Culture And Ethics Course Teachers at Imam Hatip Secondary Schools

İBRAHIM ARAS / 101-123

 

Sosyal Medya ve Gençlik Değerleri: Zonguldak’ta Liselerde Öğrenim Gören Gençler Üzerine Bir İnceleme

Social Media And Youth Values: An Investigation On High Schools

HASAN MEYDAN, SALİH AYBEY, FATMANUR DİKMEN & MUSTAFA DİKMEN / 125-143

 

İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri Örneğinde Din Eğitiminde Kalite Sorunu

Quality Problem of Religious Education in The Case of Imam-Hatip Schools and Theology Faculties

MUHAMMET FATİH GENÇ / 145-166

 

İmam-Hatip Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Yeterliği

Imam Hatip School Administrators’ Competencies of Managing Change

Şükrü KEYİFLİ / 167-187

 

التنغيم: (مفهومه وظائفه الدلاليّة)

Intonation (Definition And Its Significance Functions)

AYSHA AL-HARÎRÎ / 189-206

 

الإمام النسفي ومنهجه النحوي في تفسيره مدارك التنزيل

Iman Al-Nasfi And His Grammatical Method In His Book Titled “Madarek Al-Tanzeel”

MUHAMMED MURTAZA ÇAVUŞ & NUSRETTİN BOLELLI 207-247

 

 KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

 

Günes, A. (2017). Din Öğretimi Materyalleri

ABDURRAHMAN HENDEK / 251-254

 

Okumuşlar, M. (2014). Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi

AKİF SAVAŞ  / 254-257

Sayı 2 / 2016 Aralık

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtımı

Sayı 1 / 2016 Haziran

Araştırma Makalesi

 

 

Çeviriler

Kitap Tanıtımı

Sayı 3 / 2017 Haziran

Jenerik

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtımı

Çeviri

Sayı 4 / 2017 Aralık

Jenerik

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtımı