Sayı 6 / 2018 Aralık

 1. Fransa’da Laiklik, İslam, Müslümanlar ve Din Eğitimi Politikaları
  Sayfalar 11 – 50
  Mehmet Bahçekapılı
 2. Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri ve Din Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma.
  Sayfalar 51 – 93
  Ahmet Ali Çanakçı
 3. Devlet İdaresine Dair Konulara Fıkıh Eserlerinde Az Yer Verilmesini İbn Haldun’un Realist Siyaset Teorisi Ekseninde Değerlendirme
  Sayfalar 95 – 111
  Ahmet Aydın
 4. قصيدة ’’كلمات ‘‘ للشاعر التونسي منوّر صمادح – دراسة فنية تحليلية
  Sayfalar 113 – 123
  Eyüp Akşit
 5. Klasik İslam Düşüncesinde İki Farklı Tanrı Tasavvuru
  Sayfalar 125 – 141
  Hasan Ocak
 6. Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği
  Sayfalar 143 – 156
  Alaattin Canbay
 7. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile İlgili Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 157 – 173
  Nuran Koyuncu, Şakir Uçar
 8. Nazmî-Zâde Murtazâ ve Zeyl-i Siyer-i Nâbî
  Sayfalar 175 – 211
  Mehmet Büküm
 9. Dindarlık Düzeyi-Din Eğitimi İlişkisi: İSMEK Örneği
  Sayfalar 213 – 241
  Ahsen Asiye Kılıç
 10. Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış
  Sayfalar 243 – 261
  İskender Şahin
 11. Tartı, N. (2016). Tarihsellik Düşüncesi ve Hadislerin Anlaşılması
  Sayfalar 275 – 278
  Recep Emin Gül
 12. Ehrman, B. (2007). İncil Nasıl Değiştirildi?: İncil’i Kimin ve Neden Değiştirildiğinin Ardında Yatan Hikaye
  Sayfalar 278 – 281
  Hülya Hacıismailoğlu
 13. Warner, E. (2017). Rus Mitleri
  Sayfalar 281 – 284
  Rukiye Bilican
 14. Fromm, E. (1991). Kendini Savunan İnsan
  Sayfalar 284 – 286
  Hilal Polat
 15. 2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi: 09-11 Kasım 2018
  Sayfalar 265 – 271
  Samet Yağcı, Ahmet Ali Çanakçı

Yazım Kuralları

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (TUDEAR), altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.
Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:

 • Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
  Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

Ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.
Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

 • Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet 1500-2000 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları ve tüm referanslarını da içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir.

TUDEAR’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla mehmetbahcekapili@gmail.com ve safinaz.asri@ikc.edu.trüzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.
Tüm işlemler, çevrimiçi sistem kanalıyla takip edilmelidir. Lütfen bu işlemler süresince size belirtilen talimatları takip ediniz.

TUDEAR yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir.

 

APA 6

 1. Tek Eser-Tek Yazar / Book- One Autor

Metin İçinde / in text citation::

Doğan (2017), din eğitimi yaklaşımlarında farklı bir bakış açısı geliştirmiştir.

Din eğitimi yaklaşımları konusunu inceleyen bir araştırmada (Doğan, 2017)……..

Kaynakçada/Reference list entry:

Doğan, R. (2017). Modern Dönemde Din Eğitimi Yaklaşımları. Bursa: Acıyan.

Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

 • Paragraf içinde bir yazarın çalışmasına bir kez gönderme yaptıktan sonra, eserin başka bir çalışmayla karıştırılma ihtimali olmadığı sürece bas­kı yılını tekrar ifade etmenize gerek yoktur:

Din eğitimi yaklaşımları konusunu inceleyen bir araştırmada Doğan (2017), çok-değerli din eğitimi yaklaşımını tanıtmış…… Doğan ayrıca tek-değer odaklı din eğitimi hakkında da……

 

 1. Tek Eser, Birden Fazla Yazar /  Book, Multiple Autor
 • Bir çalışmanın iki yazarı varsa, kaynağa her gönderme yaptığınızda daima her iki yazarın da ismini belirtiniz.

Metin İçinde/ in text citation:

Tosun ve Selçuk (2000) şunu ifade etmişlerdir ki…..

Kaynakçada/Reference list entry:

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York, NY: Macmillan.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

 

 • Bir çalışmanın üç, dört ya da beş yazarı varsa, kaynağa ilk gönderme yapışınızda tüm yazarların ismini belirtiniz; daha sonraki göndermelerde sadece ilk yazarın soyadını verip arkasından “ve diğerleri” ifadesini kullanınız ve paragraf içinde bu çalışmaya ilk kez gönderme yapılıyorsa baskı yılını da belirtiniz:

Metin İçinde / in text citation:

Bayraktar, Doğan, Aydın, Korkmaz ve Bayraklı (1996) ise bu hususta farklı……

…..belirtmişlerdir (Bayraktar, Doğan, Aydın, Korkmaz ve Bayraklı, 1996).

İkinci kez alıntı yapıldığında Bayraktar vd. (1996) veya (Bayraktar vd., 1996)

Kaynakçada / Reference list entry:

Bayraklı, B., Doğan, R., Aydın, Z., Korkmaz, M., Bayraklı, B. (2016). İslam Din Eğitiminin Tarihi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 25-66. 

 • Bir çalışmanınaltı ya da daha fazla yazarı varsa, sadece ilk yazarın soyadını yazıp arkasından vd. (italik olmamalı ve “vd” ifadesinin arka­sından nokta konmalı) yazınız ve kaynağa ilk ve sonraki göndermeleri­nizde basım yılını belirtiniz. (Ancak kaynakçada ilk altı yazarın ön adla­rının baş harflerini ve soyadlarını yazınız ve arkasından vd. yazınız.)

Metin İçinde / in text citation:

(Bayraklı vd., 2010)

Kaynakçada / Reference list entry:

Bayraklı, B., Doğan, R., Aydın, Z., Korkmaz, M., Bayraklı, B., Dalan, K. (2010). Hayatın anlamı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 35-46.  

 

 • Bir çalışmanınsekiz ya da daha fazla yazarı varsa metin içinde ilk yazarın soyadı ve vd., ile tarih yazılır. Kaynakçada ise ilk 6 yazar soyadı ile isimlerin ilk harfi yazıldıktan sonra parantez içinde üç nokta yazılır (…) ve tarihten hemen önce son yazarın soyadı ile isminin ilk harfi yazılır.

Metin İçinde / in text citation::

(Akman vd., 2004)

Kaynakçada / Reference list entry:

Akman, B., Doğan, İ., Aydın, B., Ufuk, K., Bayraklı, B., Dalan, K. … Bahçekapılı, M. (2004). Batıda Değerlerin Yitimi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 68-93. 

 

 1. Yazar Olarak Grup isimleri / Groups as authors
 • Yazar işlevi gören grup isimleri (öm., kuruluşlar, dernekler, devlet da­ireleri ve çalışma grupları) metin içinde kaynak gösterilirken her seferinde kısaltılmadan yazılmalıdır. Grup şeklinde kimi yazarların (örn., dernekler, devlet daireleri) isimleri, kaynağa ilk kez gönderme yapılırken kısaltılma­dan yazılır ve daha sonra aynı kaynağa gönderme yapılırken bunlar kısaltılır. İsim çok uzunsa ve yer kaplıyorsa ve kısaltma zaten biliniyor ya da kolayca anlaşılabiliyorsa, bu is­me ikinci ve sonraki göndermelerde kısaltmayı kullanabilirsiniz, isim kısaysa ya da kısaltma kolay anlaşılamayacak gibiyse, bu ismi her geçişinde kısaltmadan yazınız.Örneğin aşağıdaki grup ismi, kısaltmasıyla da tanınmaktadır.

Metinde kaynağa ilk gönderme yapılışı / First text citation

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)

(National Institute of Religious Education [NIRE], 1999)

Metinde kaynağa yapılan daha sonraki göndermelerde / Second &subsequent citations

(MEB, 2000)

(NIRE, 1999)

Kaynakçada kaynak ismi / Reference list entry:

Milli Eğitim Bakanlığı. (2000). Engellilerin sorunları. Ankara: MEB.

 • Yazar olarak verilmiş aşağıdaki grup ismi/Group as author no abbreviation

Metin içinde kaynağa yapılan tüm göndermelerde / in text citation:

 (University of Oxford, 1993)

Kaynakçada kaynak ismi / Reference list entry:

University of Oxford. (1993). The Future of religious education. London: Oxford.

 

 1. Klasik Eserler

Bir eserin baskı tarihi yoksa, metin içinde bu esere gönderme yaparken yazarın ismini yazıp arkasından virgül koyarak bunun arkasından İngiliz­ce için n.d. (no date) kısaltmasını, Türkçe için t.y. (tarih yok) kullanınız. Basım tarihinin söz konusu olamayacağı bir eserse, mesela çok eski eserler gibi, o zaman İngilizce için trans. (“translation”, yani çeviri) Türkçe için çev. yazarak arkasından faydalandığınız çeviri kaynağının basım yılını be­lirtiniz ya da, önce kullandığınız versiyonun yılını belirtip arkasından İngilizce için version Türkçe için versiyon sözcüğünü yazınız. Orijinal basım yılını biliyorsanız, bunun kaynağa ekleyiniz.

(Aristotle, trans. 1931) (Aristo, çev. 1931) James (1890/1983)

Önemli klasik eserler için kaynakçada madde oluşturmaya gerek yok­tur; örneğin eski Yunan ve Roma eserleri ve İncil; bunun yerine sadece me­tin içinde ilk gönderme yaptığınızda belirtmeniz yeterlidir. Klasik eserlerin kısımları (örn., kitaplar, bölümler, mısralar, satırlar, kantolar) tüm baskı­larda sistematik olarak numaralandırılmıştır. Dolayısıyla kaynağınızın bel­li kısımlarına gönderme yaparken sayfa numarası kullanmak yerine bulun­duğu kısım numaralarını kullanınız:

1 Cor. 13:1 (Revised Standard Version – Gözden Geçirilmiş Standart Versiyon)

 

 1. Bir Kaynağın Belli Kısımlarına Gönderme Yapmak

Bir kaynağın belli bir kısmına gönderme yaptığınızda metin içinde uy­gun yerde sayfa, bölüm, şekil, tablo veya denklem bilgisini veriniz. Alıntı­lar için mutlaka sayfa numarası veriniz. Bu şekilde kaynak bildirirken sayfa (s.) ve bölüm (böl.) sözcüklerinin kısaltıldığına dikkat ediniz (örneğin ingilizce’de sayfa için “p”, sayfalar için “pp”, bölüm için “chap” kısaltmaları kullanılır):

(Cheek & Buss, 1981, s. 332)

(Shimamura, 1989, böl. 3)

Sayfa numarası vermeyen elektronik kaynaklar için mümkünse önce paragraf işareti (1) gösterip, eğer paragraf işareti yoksa “para.” şeklinde kı­saltma kullanıp arkasından kaçıncı paragraftan alındığını bildirebilirsiniz. Ne paragraf, ne de sayfa numaraları mevcut değilse, başlığı ve bu başlık al­tındaki paragrafın kaçıncı paragraf olduğunu bildiriniz ki okuyucu metni kaynakta bulabilsin.

(Myers, 2000, H 5)

(Beutler, 2000, Conclusion section, para. 1)

Klasik eserlerin parçalarından alıntı yaparken satırı, kitabı ve kısım numaralarını uygun şekilde belirtiniz ve doğrudan alıntı yaptığınız zamanlarda bile sayfa numarası vermeyiniz.

 

 1. Editörlü kitaplar

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

Aksay, M. (Ed.). (1990). Toplumsal Cinsiyet (3. Baskı)Bursa: Burhan.

 • Türkçeye çevrilmiş kitap:
 • Jenson, E. (2006). Beyin uyumlu öğrenme(A. Doğanay, Çev.). Adana: Nobel Yayınevi. (Orijinal baskı, 1999).

 

 1. Kitap İçi Bölüm (Editörlü) / Chapter of a Book (in an edited book)

Bayyiğit, F. ve Köse, S. (2008). Din eğitiminde Motivasyon. M. Bahçekapılı ve S. Asri (Ed.), Din ve Motivasyon içinde (2. Baskı, ss. 74-88). Balıkesir: Gündüz.

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Bir seri içindeki bir ciltte yer alan bölüm: Önce serinin editörünü, sonra cildin editörünü belirtiniz ki çalışmaların başlıklarıyla paralel konumda olsunlar.

Maccoby, E. E., Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family ; Parent-child interaction. İn P.H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hethering-ton (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, per-sonality, and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.

 

 1. Basılmamış tezler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 123456)

 

 1. Ansiklopedi /Sözlük Maddesi / Encyclopedia Articles:

Kaya, P. (2000). Ahlak. Dini terimler sözlüğü (C.1, ss.501-503). İstanbul: Milli Eğitim.

Bergman, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

 • Eğer maddenin kendine ait bir yazarı olduğu belirtilmemişse yazarın olması gereken konuma başlığı yerleştiriniz.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://0-www.credoreference.

     Bir ansiklopedide yazara ait iki ansiklopedi maddesi varsa ve her ikisinin de basım tarihi aynı ise (tarihe a, b) ekleyerek sıralama yapmalıyız.

Suna, L. (2006a). İrfan. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde (C.1, s.52). İstanbul: Diyanet Vakfı

Suna, L. (2006b). İslam. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde (C.1, ss.102-104). İstanbul: Diyanet Vakfı

 

 1. Yayınlanmış bildiri kitapları, sempozyuma katkıda bulunan yayınlar, editörlü yayınlanmış bir kitapta yer alan makale veya bölüm
 • Sempozyumun ismi bir özel isimdir, dolayısıyla baş harfi büyük yazıl­malıdır.
 • Eğer üniversitenin isminin içerisinde eyalet, şehir veya ülke ismi de yer alıyorsa bu bilgiyi baskı bilgisi bölümünde tekrar etmeyiniz.

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to şelf: Integrati-on in personality. İn R. Dientsbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motiva-tion: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: Univer-sity of Nebraska Press.

Eyim, A. (2006). Universiter yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bir bakış. R. Yıldız (Ed.), //. Sosyal Bilimler Eği­timi Kongresi içinde (s.52-64). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

 

 1. Düzenli olarak basılan bildiri kitapları
 • Düzenli bir şekilde basılan raporları süreli yayınlar olarak değerlendi­riniz ve süreli yayınların kaynak verilme kurallarını takip ediniz.

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings ofthe National Academy of Sci­ences, USA, 89, 1372-1375.

 

 1. Sempozyuma katkısı olmuş ama basılmamış yayınlar

Lichstein, K. L, Johnson, R. S., VVomack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1900, June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly in somniacs and noninsomniacs. İn T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric populations. Symposium conducted at the meeting of the First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.

 

 1. Bir toplantıda sunulmuş ama yayınlanmamış çalışmalar

Lanktree, C, & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.

Karadağ, E. ve Öney, A. (2006, Eylül). Okul yöneticilerinin stres düzeyleri­nin öğretmenlerinin stres düzeylerine etkisinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

 

14.Süreli Yayın Makalesi DOİ numarı ile birlikte / Journal Article with DOI

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

 

 1. Süreli Yayın Makalesi DOİ numarısız / Journal Article without DOI (when DOI is not available):

Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İz­zet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 29-38.

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues37(2), 1-7.

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

 

 1. İki yazarlı dergi makalesi, sayfa numaraları dergi sayısına göre

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organiza-tions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

Karadağ, E. ve öney, A. (2006). İlköğretim birinci kademesinde portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanılabilirliği. Ahi Evran Üni­versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 235-246.

 

 1. 3-6 yazarlı dergi makaleleri

Sayvvitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L, & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049

Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A. ve Ekşi, H. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisi­ne verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, 1221-1261.

 

 1. Popüler dergi makalesi

Kandel, E. R., Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science 290, 1113-1120.

 

 1. Yazarı belirtilmemiş haber makalesi

The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editör, 4,1-2. Bilgide çağdaş yapılanma (2008, Mart). Uludağ Postası, 71, 1-3.

 

 1. Yazarı belirtilmemiş günlük gazete makalesi

Öğrencilerine matematiği sevdirmek için internet sitesi kurdu. (2008, 16 Ka­sım). Milliyet, s. 19.

 

 1. Araştırma Raporu / Technical and Research Reports (often with corporate authors)

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from http://www.salreport.com /20/inx.htm

 

 1. Kitap Değerlendirmesi / Book Reviews:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development,

 

 1. İnternetten alınan bilgiler: İnternet blogları, forumlar, mail listeleri gibi farklı türlerdeki internet kaynaklarının

Yılmaz, A. (2012) Eğitimde yeni gelişmeler. http://www.egitim.org.tr/makale.html adresinden elde edildi. biçimler

 

KAYNAK: Bu yazının hazırlanmasında www.apa.com ve www.dergipark.com ile ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tez Kılavuzundan yararlanılmıştır.

 

Kitap Değerlendirmesi İçin Notlar

Değerlendirme Yazısı Nedir?

Değerlendirme Yazıları, derleme ya da telif bir kitap, bilimsel bir toplantı yahut olay üzerine ya da bilimsel bir makalenin tartışılması için kaleme alınan tanıtıcı olmakla birlikte üzerine çalışılan metin ya da olaya eleştirel bir yorum da getiren metinlerdir.

Kitap değerlendirmeleri, kitap raporlarından farklıdır. Bir kitap raporu yalnız kitabın içeriğine yönelik bilgilendirmede bulunurken; Akademik kitap değerlendirme yazılarından içeriğe ilişkin yazının yalnız bir kısmını teşkil eder. Değerlendirmeden beklenen kitabın konusuna ve bu konunun işleniş şekline öne sürülen düşüncelerin kritik edilerek, yapıcı yorumların da getirilmesidir. Aynı şekilde bir bilimsel makalenin değerlendirilmesinde de benzer bir yaklaşımla öne çıkan düşüncelerin eleştirel bir üslupta tenkidinin yapılması, görüşlerin tutarlılığının, kaynakların kullanılış şeklinin tartışılması gerekir. Bilimsel toplantıların değerlendirilmesinde de sunulan tebliğlerin ve gerçekleşen müzakerelerin bilimsel bir üslupla tartışılarak ilgili okuyucu kitlesine aktarılması hedeflenir.

Değerlendirme yazıları üzerine çalışılan kitap/olay üzerine yoğun bir çabayı gerektirir. Değerlendirme yazıları uzun çalışmalar gerektiren bir ‘angarya’dan öte bilimsel çalışmaya ilişkin süreçte olmazsa olmazlardandır. Bu husus pek çok akademik dergiden izlenebilir. Özellikle kitap değerlendirmeleri, düzenli olarak akademik camia tarafından takip edilerek, ilgi çekici olanları hakkında bilgi sahibi olmak ve yeni çalışmaları yakında tanımak ama özellikle de bilim insanlarının kendi çalışmalarının bilimsel sahada nasıl bir yankı uyandırdığını izlemelerini sağlar. Burada hem değerlendirilen ürünler için hem de değerlendirmeyi yapanlar için bilimsel pek çok kazanımlar elde edilmesi temin edilir.

Kitap Değerlendirmesi Nasıl Yazılır?

Pek çok değerlendirme yazarı yalnız bir kitabı değerlendirme için incelerken, kimi yazarlar iki ya da daha fazla çalışmayı incelemek isterler. Temel biçim, bu çalışmalarda da değişmez. Bu tarz çalışmalar tek bir kitabı değerlendiren çalışmalarından daha uzun olabilir. TUDEAR her iki türden yazıya da açıktır.
Bir kitap değerlendirmesi yazmaya başlamadan önceki süreç, üzerine çalışılan kitabın okunma süreci ve yazıya hazırlık olarak iki devreye ayrılabilir. Bu iki parçalı süreçten sonra, değerlendirme yazısı kaleme alınmaya başlanabilir.

Kitabı Okuma Süreci

Aşağıda sıralayacağımız huşuları dikkate alırsanız, kitap değerlendirme sürecinde sizlere yardımcı olacaktır. Okurken not alın böylelikle tespitlerinizi ve referans noktalarınızı aramak için ileride geriye dönmek zorunda kalmayın.

Amaç: Okuduğunuz kitabın yazarı neyi amaçlamıştır? Bu amacı yazar açıkça belirtiyor mu, yoksa siz metinden çıkarımda mı bulunuyorsunuz? Kitabın ortaya koyduğu merkezi bir fikir mevcut mu?

Yorumlama: İşlenilen konular arasında irtibat nasıl sağlanıyor, olaylar ya da şahıslar nasıl betimleniyor, kitap içerisinde bunlar nasıl bir önem sırasına sokuluyor. Yazar çalışmasını bir analiz biçimine mi yoksa bir teoriye mi dayandırıyor ya da hissiyatına göre mi fikirler serdediyor? Sizce yazarın yorumları mantıklı ve tutarlı mı? İşlediği konuyu bir açıklığa kavuşturuyor mu yoksa daha bulanık bir hale mi getiriyor? Analizlerine ya da yorumlarına siz bir alternatif sunabilir misiniz?

Bağlam: Kitaptaki fikirler ve olaylar geniş bir zeminde bağlamına oturtulabilmiş mi? Yazar konusuna odaklanabilmiş mi? Yazarın yaklaşımı sizin konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı oluyor mu?

Sükût: Yazarın işlediği konuda es geçtiği, görmediği kısımlar var mı? Bu kısımlar kitabın etkisini zayıflatıyor mu? Böylelikle yazarın kitaptaki amacını anlamanız kolaylaşıyor mu?

Biçim: Kitap iyi yazılmış mı? Anlaşılması kolay mı? Akıcı mı? Yoksa anlaşılmasını güçleştirecek şekilde ağır ifadeler ve yoğun bir jargon kullanımına mı sahip? Yazar kolay iletişimi aşan bir yetenek mi sergiliyor? Bu yazı şekli kitabı daha ilgi çekici ve etkili mi kılıyor?

Kaynaklar: Yazar ne tür kaynakları kullanıyor? Kaynaklar genelde basılı dokümanlar mı yoksa arşiv kayıtlarını mı içeriyor? Yazar, romanlar, röportajlar ve sanat çalışmaları gibi diğer materyallere yönlendirebiliyor mu? Konu ile ilgili ana kaynakların tamamına değinebiliyor mu yoksa ihmal edilen kaynaklar mevcut mu?

Alan-Literatür: Kitap literatürdeki diğer kaynaklarla ne kadar irtibatlı? Kitap yeni bir saha açıyor mu? Genel yaklaşımları tadil ediyor mu? Yoksa kabul edilmiş görüşleri yineleyip belirli bir taraf mı tutuyor? Yeni bir metodoloji ya da teorik yaklaşım mı getiriyor? Çalışma bir sataşma içeriyor mu? Eğer eski bir kitapsa, basıldığında böylesi bir sataşmaya çeşitli tartışmalara yol açmış mı? Bu soruları yanıtlayabilmeniz için bazı ek okumalar yapmanız da gerekebilir.

Arkaplan: Pek çok akademisyen yazarın deneyimlerini ve niteliklerini tanımak ister. Çeşitli veri tabanları, kütüphaneler ya da internet taranarak yazarın çalışmaları hakkında fikir edinebilirsiniz. Yazar genç bir akademisyen mi, yeni alanlar açmış mı, ya da bu sahada yoğun bir tecrübeye sahip mi?

Değerlendirmeyi Yazmaya Hazırlık

Öncelikle kitabı okudunuz ve onun üzerine düşündünüz, değerlendirmenizin ana bölümlerini geliştirmeye başlamalısınız. Bu hususları ve bu hususların çalışmanızda nasıl yer alacağını düşünün. Sonra temel noktaları belirleyecek bir plan yapmalısınız: Çalışmanız giriş, gelişme ve sonuç kısımlarından oluşacaktır.

Temel noktalar: Daha önce almış olduğunuz notlara geri dönün ve tespitlerinizi bir önem sırasına koyun. Bu size merkezde yer alan tartışmayı ve değerlendireceğinize konuya ilişkin bir yardım sunacaktır. Ana noktaları düşünürken düşüncelerinizi etkili bir düzene oturtmanız için en etkili düzeni de düşünmelisiniz. Eğer kitap bir derleme ise öne çıkan ya da sizin çalışma alanınıza giren makaleleri kritik ederek ve ilgili bölümlere atıfta bulunarak çalışmanızı oluşturabilirsiniz.

Anafikir: Değerlendirmenizin her bilimsel çalışmada olduğu gibi bir ana tartışmaya ihtiyacı vardır. Kitap hakkındaki değerlendirmenizi nasıl özetleyeceksiniz ve bu ana tartışmanızı çalışmanızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine nasıl yedireceksiniz?

Biçim: Değerlendirmenizin bir parçası olarak, kitabın ana konularını ve tartışmalarını içeren kısa bir öz metin (synopsis) hazırlamalısınız. Bu yaklaşık bir paragraf uzunluğunda olmalı ve farklı bölümlerin özeti şeklinde olmamalı.

Değerlendirmeyi Yazarken

Sizin değerlendirmeniz kısa bir eleştiri yazısıdır. Yazarken ya da çalışmanızı düzenlerken, aşağıdaki hususların içerikte yer aldığından emin olmalısınız.
a) Çalışmanızın konusunu ve ana tartışmasını sunacak kısa, etkileyici bir giriş.
b) Kitabın özet bir tanıtımı. Pek çok değerlendirme yazarı bunu değerlendirme yazısının ikinci paragrafında yapar. Tabi, illaki giriş kısmında olmak zorunda değil, isterseniz farklıbir bölümde de yapabilirsiniz.
c) Çalışmanızın gelişme kısmı kitap hakkında bir dizi tespitinizi içermeli, kitabın güçlü ve zayıf yanlarını belirtebilirsiniz. Fikirleriniz birbirleri ile irtibatlı olarak mantıksal bir sırada sunulmalı. Fikirleri düzensiz bir şekilde sunmayın ve fikirlerinizi etkili bir biçimde organize etmeye gayret edin.
d) Temel fikirlerinizi özetleyecek kısa bir sonuç bölümü. Okurlarınızı düşünmeleri için bir takım noktalar bırakabilirsiniz.
e) TUDEAR için genel makale yazım kuralları, değerlendirme yazıları için de geçerlidir. Bunun içim yazım kurallarını ve atıf sistemini dikkate alınız.
f) TUDEAR için değerlendirme yazıları 1000-1500 kelime arasında kelime içermelidir.
g) Değerlendirmeniz, dilbilgisi kurallarına uygun ve açık bir dille kaleme alınmalı. Yazdıktan sonra da dikkatle okuyun ve bilgisayarda çalışmış iseniz son halinin çıktısını alın. Bilgisayarın dilbilgisi hatalarını düzeltmiş olacağına asla güvenmeyin.
h) Değerlendirmenizin başlığı şu noktaları içermelidir:

 • Yazar(ların) ya da editör(lerin) isim ve soyisimleri (eğer derleme ise gösterin)
 • Kitabın başlığı
 • Baskı yılı
 • Baskı yeri
 • Yayınevi
 • Sayfa sayısı
 • Mümkünse Fiyatı (karton ya da sert kapak özelliğini de belirtin)
 • ISBN numarası

i) Değerlendirmenizin sonunda sizi tanıtacak şu bilgiler bulunsun:

 • İsim ve soy isminiz
 • Kurum ve göreviniz
 • 15-20 kelimelik kısa biyografiniz:
  Örnek: Ahmet Sağlam, Dr., İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Alanında Doktorasını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesinde, Batı Felsefesi Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

İnsan ve Toplum Dergisinden alıntılanmıştır.

Makale Değerlendirme Süreci

Yazılar, basılı ya da elektronik olarak yazım ilkelerine uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
 
TUDEAR’a başvurusu yapılan bütün çalışmalar, etik ihlalleri kontrol etmek maksadıyla iThenticate yazılımı ile kontrol edilir. Herhangi bir etik ihlal tesbit edilmesi durumunda başvurusu yapılan yazı reddedilir ya da değişiklik istenebilir.
 
Başvurusu kabul edilen eserler, Dergimizin yazım ve yayın ilkeleri ile uyumluluğu bakımından incelenir. Onaylanan çalışmalar, yurt içi veya dışından konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Yazarların ve hakemlerin kimlikleri gizli tutulur.
 
Hakemlere değerlendirmeleri için en çok 30 gün süre verilir.
Eğer hakemler raporlarında çalışma ile ilgili herhangi bir öneride bulunuyorsa, bu raporlar hakemlerden gelmelerini müteakip 15 gün içinde yazarlara gönderilir. Yazarların çalışmalarını bu raporlar doğrultusunda gözden geçirmeleri sonucunda hakemlerle farklı düşünmeleri durumunda, bunların gerekçelerini editöre bildirirler.
 
Bir çalışma ile ilgili hakemlerden biri yayımlanabilir diğeri de yayımlanamaz raporu vermesi durumunda, editöre söz konusu çalışmayı üçüncü bir hakeme gönderir. Yazının yayımlanması kararı verilirken, buradan gelecek rapor dikkate alınır.
 
Olumlu değerlendirme sürecinden geçen yazılar, sırasıyla yayımlanır.
 
Yayınlanması kabul edilen çalışmaların yazarları, eserlerde temel değişiklik yapmamak kaydıyla, TUDEAR editörlüğünün gerekli gördüğü düzeltmeleri yapma hakkını kabul eder.
 
Bir yazıda bilimsel bir hata, etik ihlal şüphesi veya iddiası söz konusu olduğunda, TUDEAR, iddiaya konu çalışmayı yetkili mercilerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Dergimiz, bu konuda karar verme yetkisini üstlenmez.

Makale Değerlendirme Ücreti: Dergimiz, makale değerlendirme için kesinlikle ücret almamaktadır.

Başvuru ve Yayın Politikası

Başvuru Beyannamesi

Makalelerin arz edilmesi, bu çalışmaların (özetleme biçiminde, yayımlanmış bir konferansın veya herhangi bir akademik tezin bir bölümü ya da elektronik bir ön baskı olması dışında) çalışmanın daha önce yayımlanmadığı; yayımlanmak üzere herhangi bir yerde değerlendirilmeye tabi tutulmadığı; yine söz konusu çalışmanın basımına tüm yazarların veya çalışmanın yapıldığı sorumlu mercilerin açıkça veya alenen beyan etmeden onay verdiği ve eğer kabul edilirse aynı şekilde elektronik olarak da olmak üzere, İngilizce ya da başka bir dilde telif hakkı, sahibinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamayacağı anlamına gelmektedir.

 

Veri Erişimi

Makalelere dair tüm veriler, ek dosyalar hâlinde erişime açık veya dış bir kanalda muhafaza ediliyor olmalıdır; ayrıca, istendiği takdirde temin edilebilmelidir.

 

Yazar Kadrosundaki Değişiklikler

TUDEAR, kabul edilmiş bir çalışmayı yayımlamadan önce yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi ve ekleme ya da çıkarılmasını kabul etmektedir. Kabul edilen çalışma yayımlanmadan önce yazar ekleme çıkarma, yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi gibi talepler, yazışmayı yapan yazar tarafından TUDEAR Sekreteri’ne iletilmelidir. Bu talep şunları içermelidir:

 • Söz konusu ismin eklenme, çıkarılma ya da yeniden düzenlenme nedeni,
 • Tüm yazarların bu ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenleme konusunda hem fikir olduğunu belirten ayrı ayrı (elektronik posta, faks, ya da mektup yoluyla) yazılı onayları. Ayrıca, böyle bir durum söz konusu olduğunda eklenen ya da çıkarılan yazarın da onayını içermelidir.
  Esasen yazışmayı yürüten yazar eliyle yollanmayan talepler, TUDEAR Sekreteri tarafından doğrudan, yukarıda aktarılan prosedürü takip etmesi gereken yazara yollanacaktır. (1) TUDEAR Sekreteri’nin derginin yayın kurulunu bu türden talepler konusunda bilgilendireceği, (2) basım aşamasındaki kabul edilmiş bir çalışmanın yazar kadrosu konusunda uzlaşıya varılana dek basımının dondurulacağı unutulmamalıdır. Çalışma basıldıktan sonra, yazar isimleri ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenlemeye yönelik talepler dikkate alınmayacaktır.

 

Telif Hakkı

Yazarların, TUDEAR’a sunmuş oldukları makalelere bir telif hakkı onayı yazısı eklemeleri gerekmektedir. Bu onaya dair bir örnek aşağıda bulunmaktadır.

“Yazar(lar)ı, unvan(lar)ı aşağıda açıkça belirtilen ekteki makale(ler) İnsan & Toplum’da yayımlanmak üzere değerlendirmelerinize sunulmuştur. Bu makale(ler) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da değerlendirilmesi maksadıyla başka bir dergiye yollanmamıştır. Makalelerden herhangi biri veya makalelerin tümü yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, ayrı ayrı her bir makalenin bundan sonraki bütün basım haklarının sadece ve sadece TUDEAR’a ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz.


Aşağıda imzası/imzaları bulunan yazar(lar) olarak Yazarlar Kılavuzu’nda yer alan şartları kabul eder ve aşağıda bulunan makalenin/makalelerin bu kılavuzda belirtilen etik kurallarına uygun olarak yazıldığını açıkça onaylarım/onaylarız. Buna ek olarak söz konusu tüm makalelerin özgün çalışmalar olduğunu, özgün telif haklarının belgeleriyle birlikte sunulduğunu, yazar(lar)ın tüm düzeltme ve denetleme haklarını TUDEAR yayın kuruluna devrettiğini ve tescilli telif hakları da dâhil olmak üzere tüm hakları, çalışma(lar)ın kabulü hâlinde, TUDEAR’a devrettiğimi(zi) de kabul ediyorum/ediyoruz.”

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler

Aşağıdaki başlıklar, başvuru yapılmadan önce makalelerine son şeklini vermek hususunda yazarlara yardımcı olacaktır. Belirtilen kriterlerin makalelerde yer aldığı noktasında emin olmak ve konuyla ilgili daha fazla detay için, hazırlamış olduğumuz bu kılavuza başvurulabilir:

 • İlk sayfada yazar(lar)ın tam ad(lar)ı ve unvan(lar)ı bulunmalıdır.
 • Eğer makale iki veya daha fazla yazar tarafından kaleme alınmışsa, yazarlardan biri yazışmayı yürüten yazar olarak belirlenmelidir. İlk sayfada yazışmayı yürütecek olan yazarın adı, posta adresi, iş/cep telefonu numaraları ve elektronik posta adres(ler)i yer almalıdır.
 • Türkçe yazılmış makalelerde,
 • Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık,
 • İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük,
 • İngilizce yazılmış 1500-2000 kelimelik yazarı tarafından tashih edilmiş Genişletilmiş İngilizce Özet. Bu özet başlığı, alt başlıkları ve tüm referansları İngilizce olarak içermelidir (Bu bölüm, çalışma kabul edildikten sonra da iletilebilir).
 • İngilizce yazılmış makalelerde,
 • İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük,
 • Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık, Eğer yazar Türkçe bilmiyorsa, bu bölüm TUDEAR tarafından tercüme edilecektir.
 • Tüm görsel ögeler, ayrı bir dosya içinde, uygun formatlarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve nizami boyutlarda olmalıdır.
 • Tüm tablolar (başlıklar, tanımlar ve dipnotlar da dâhil olmak üzere) eksiksiz bulunmalıdır.
 • Çalışmanın kelime ve dilbilgisi kontrolü yapılmış olmalıdır.
 • Referanslar doğru formatta olmalıdır (APA 6th edition).
 • Metinde tüm referanslar kaynakçada sıralanmalıdır.
 • (İnternet sayfaları da dâhil olmak üzere) tescilli materyallerin kullanılabilmesi için diğer kaynaklardan izin alınmalıdır.

 

Düzeltme ve Düzenleme

TUDEAR, makaleleri Türkçe ve İngilizce yayımlar. Metinler, iyi bir Türkçe ve İngilizce ile yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde genişletilmiş İngilizce bir özetin de bulunması gerekmektedir. İngilizcelerinin ya da Türkçelerinin düzeltilmesi gerektiğini düşünen yazarlar, bu konuda TUDEAR Sekreteri’nden yardım talebinde bulunabilirler. TUDEAR, yazarlar için bu işle ilgilenecek bir düzeltmen bulacaktır. Bu işlemin hizmet bedeli yazarlara aittir.

 

Yayımlama İçin Sıraya Koyma

Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı çıkarmaya vermektedir. Normalde makaleler arz ediliş tarihlerine göre sıralanır; ancak, kimi hâllerde özel durumlar ve dosyalarla ilgili bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir karar alındığında yazar(lar) bu hususta bilgilendirilirler.

 

Kabul Mektubu

Eğer yazar ihtiyaç duyar ya da talep ederse, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu belirten bir kabul mektubu gönderilebilmektedir. Bu mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI) numarasını içermektedir.

 

Dergi Nüshaları

TUDEAR’ın bir nüshası tüm yazar(lar)a ayrıca yollanacaktır. Bunun dışında, yazışmayı yürüten yazara, herhangi bir ücret talep edilmeksizin elektronik posta aracılığıyla makalenin PDF dosyası da gönderilecektir.u Beyannamesi

 

Makale Başvuru Ücreti

Dergimiz, makale başvuruları için kesinlikle ücret almamaktadır.

 

Makale Değerlendirme Ücreti

Dergimiz, makale değerlendirme ücreti almamaktadır.

 

Açık Erişim Politikamız

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, bilginin insanlığın ortak ürünü olduğu, teorik ve pratik boyutlarıyla insanlığın karşılaştığı sorunların çözümünün bilgi üretimi, paylaşımı ve doğru uygulaması ile mümkün olabileceği düşüncesiyle yayımlanan çalışmalarına açık erişim sağlamaktadır. Bu düşünce doğrultusunda Dergimiz, BOAI (Budapest Open Access Initiative)’nin “açık erişim” tanımına uygun olarak, okuyucularına yayımladığı eserleri “okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma” izni vermektedir.

 

İntihal Politikamız

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5 (2018) sayısından itibaren yayın başvurusu yapılmış bütün çalışmalar için hakem değerlendirmesi sürecine geçmeden önce iThenticate yazılımı ile benzeşme taraması yapılmaktadır. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için bir yazının benzerlik oranının üst sınırının %15 olması beklenir.
 
Başvurusu yapılmış çalışmanın benzerlik oranının %15’den yüksek olması durumunda: yazı editör tarafından yeniden düzenleme için yazarlara gönderilebilir, söz konusu yazı editör tarafından reddedilebilir.

Başvuru ve Yayın Politikası

Başvuru Beyannamesi

Makalelerin arz edilmesi, bu çalışmaların (özetleme biçiminde, yayımlanmış bir konferansın veya herhangi bir akademik tezin bir bölümü ya da elektronik bir ön baskı olması dışında) çalışmanın daha önce yayımlanmadığı; yayımlanmak üzere herhangi bir yerde değerlendirilmeye tabi tutulmadığı; yine söz konusu çalışmanın basımına tüm yazarların veya çalışmanın yapıldığı sorumlu mercilerin açıkça veya alenen beyan etmeden onay verdiği ve eğer kabul edilirse aynı şekilde elektronik olarak da olmak üzere, İngilizce ya da başka bir dilde telif hakkı, sahibinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamayacağı anlamına gelmektedir.

 

Veri Erişimi

Makalelere dair tüm veriler, ek dosyalar hâlinde erişime açık veya dış bir kanalda muhafaza ediliyor olmalıdır; ayrıca, istendiği takdirde temin edilebilmelidir.

 

Yazar Kadrosundaki Değişiklikler

TUDEAR, kabul edilmiş bir çalışmayı yayımlamadan önce yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi ve ekleme ya da çıkarılmasını kabul etmektedir. Kabul edilen çalışma yayımlanmadan önce yazar ekleme çıkarma, yazar isimlerinin yeniden düzenlenmesi gibi talepler, yazışmayı yapan yazar tarafından İVT Sekreteri’ne iletilmelidir. Bu talep şunları içermelidir:

 • Söz konusu ismin eklenme, çıkarılma ya da yeniden düzenlenme nedeni,
 • Tüm yazarların bu ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenleme konusunda hem fikir olduğunu belirten ayrı ayrı (elektronik posta, faks, ya da mektup yoluyla) yazılı onayları. Ayrıca, böyle bir durum söz konusu olduğunda eklenen ya da çıkarılan yazarın da onayını içermelidir.
  Esasen yazışmayı yürüten yazar eliyle yollanmayan talepler, TUDEAR Sekreteri tarafından doğrudan, yukarıda aktarılan prosedürü takip etmesi gereken yazara yollanacaktır. (1) TUDEAR Sekreteri’nin derginin yayın kurulunu bu türden talepler konusunda bilgilendireceği, (2) basım aşamasındaki kabul edilmiş bir çalışmanın yazar kadrosu konusunda uzlaşıya varılana dek basımının dondurulacağı unutulmamalıdır. Çalışma basıldıktan sonra, yazar isimleri ekleme, çıkarma ya da yeniden düzenlemeye yönelik talepler dikkate alınmayacaktır.

 

Telif Hakkı

Yazarların, TUDEAR’a sunmuş oldukları makalelere bir telif hakkı onayı yazısı eklemeleri gerekmektedir. Bu onaya dair bir örnek aşağıda bulunmaktadır.

“Yazar(lar)ı, unvan(lar)ı aşağıda açıkça belirtilen ekteki makale(ler) İnsan & Toplum’da yayımlanmak üzere değerlendirmelerinize sunulmuştur. Bu makale(ler) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da değerlendirilmesi maksadıyla başka bir dergiye yollanmamıştır. Makalelerden herhangi biri veya makalelerin tümü yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, ayrı ayrı her bir makalenin bundan sonraki bütün basım haklarının sadece ve sadece İnsan & Toplum’a ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Aşağıda imzası/imzaları bulunan yazar(lar) olarak Yazarlar Kılavuzu’nda yer alan şartları kabul eder ve aşağıda bulunan makalenin/makalelerin bu kılavuzda belirtilen etik kurallarına uygun olarak yazıldığını açıkça onaylarım/onaylarız. Buna ek olarak söz konusu tüm makalelerin özgün çalışmalar olduğunu, özgün telif haklarının belgeleriyle birlikte sunulduğunu, yazar(lar)ın tüm düzeltme ve denetleme haklarını İnsan & Toplum yayın kuruluna devrettiğini ve tescilli telif hakları da dâhil olmak üzere tüm hakları, çalışma(lar)ın kabulü hâlinde, İnsan & Toplum’a devrettiğimi(zi) de kabul ediyorum/ediyoruz.”

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler

Aşağıdaki başlıklar, başvuru yapılmadan önce makalelerine son şeklini vermek hususunda yazarlara yardımcı olacaktır. Belirtilen kriterlerin makalelerde yer aldığı noktasında emin olmak ve konuyla ilgili daha fazla detay için, hazırlamış olduğumuz bu kılavuza başvurulabilir:

 • İlk sayfada yazar(lar)ın tam ad(lar)ı ve unvan(lar)ı bulunmalıdır.
 • Eğer makale iki veya daha fazla yazar tarafından kaleme alınmışsa, yazarlardan biri yazışmayı yürüten yazar olarak belirlenmelidir. İlk sayfada yazışmayı yürütecek olan yazarın adı, posta adresi, iş/cep telefonu numaraları ve elektronik posta adres(ler)i yer almalıdır.
 • Türkçe yazılmış makalelerde,
 • Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık,
 • İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük,
 • İngilizce yazılmış 1500-2000 kelimelik yazarı tarafından tashih edilmiş Genişletilmiş İngilizce Özet. Bu özet başlığı, alt başlıkları ve tüm referansları İngilizce olarak içermelidir (Bu bölüm, çalışma kabul edildikten sonra da iletilebilir).
 • İngilizce yazılmış makalelerde,
 • İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük,
 • Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık, Eğer yazar Türkçe bilmiyorsa, bu bölüm İVT tarafından tercüme edilecektir.
 • Tüm görsel ögeler, ayrı bir dosya içinde, uygun formatlarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve nizami boyutlarda olmalıdır.
 • Tüm tablolar (başlıklar, tanımlar ve dipnotlar da dâhil olmak üzere) eksiksiz bulunmalıdır.
 • Çalışmanın kelime ve dilbilgisi kontrolü yapılmış olmalıdır.
 • Referanslar doğru formatta olmalıdır (APA 6th edition).
 • Metinde tüm referanslar kaynakçada sıralanmalıdır.
 • (İnternet sayfaları da dâhil olmak üzere) tescilli materyallerin kullanılabilmesi için diğer kaynaklardan izin alınmalıdır.

 

Düzeltme ve Düzenleme

TUDEAR, makaleleri Türkçe ve İngilizce yayımlar. Metinler, iyi bir Türkçe ve İngilizce ile yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde genişletilmiş İngilizce bir özetin de bulunması gerekmektedir. İngilizcelerinin ya da Türkçelerinin düzeltilmesi gerektiğini düşünen yazarlar, bu konuda TUDEAR Sekreteri’nden yardım talebinde bulunabilirler. TUDEAR, yazarlar için bu işle ilgilenecek bir düzeltmen bulacaktır. Bu işlemin hizmet bedeli yazarlara aittir.

 

Yayımlama İçin Sıraya Koyma

Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı çıkarmaya vermektedir. Normalde makaleler arz ediliş tarihlerine göre sıralanır; ancak, kimi hâllerde özel durumlar ve dosyalarla ilgili bazı istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir karar alındığında yazar(lar) bu hususta bilgilendirilirler.

 

Kabul Mektubu

Eğer yazar ihtiyaç duyar ya da talep ederse, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu belirten bir kabul mektubu gönderilebilmektedir. Bu mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI) numarasını içermektedir.

Açık Erişim Sistemi

TUDEAT açık erişim politikasına sahiptir. Tüm yayımlanmış makalelere ve değerlendirmelere www.tjres.com ve www.tudear.com adreslerinden ulaşılabilir. Bu bağlamda okuyucular gerekli referansları göstermek kaydıyla Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleleri indirebilir, okuyabilir ve çoğaltabilir.

Dergi Nüshaları

TUDEAR’ın bir nüshası tüm yazar(lar)a ayrıca yollanacaktır. Bunun dışında, yazışmayı yürüten yazara, herhangi bir ücret talep edilmeksizin elektronik posta aracılığıyla makalenin PDF dosyası da gönderilecektir.

Aims & Scope

Turkish Journal of Religious Education Studies-TUDEAR

Turkish Journal of Religious Education Studies (TUDEAR) is published semi-annually with content of Turkish, English and Arabic articles being evaluated by academics expert in the field.

TUDEAR publishes scientific articles on education and religious education; researches on the philosophy, approach and models of education and religious education, history, methodology and its problems as well as scholarly works such as introduction of books and theses along with news on symposiums, seminars, conferences, panels, news on those who have passed away as well as evaluations.

In addition, TUDEAR has made it a duty to publish different types of articles from different fields in addition to scientific studies on education and religious education.

The prerequisite for acceptance of the articles sent for review is that they should not have been printed anywhere else. The presented articles are first evaluated by the editorial board. If the article meets the desired content and stylistic conditions, it is subject to further evaluation with regard to whether it is suited for publication or not.

All articles are evaluated by two referees and are sent to a third referee if required. The publication of an article is subject to referee approval. The authors are obliged to make the required revisions on their texts.

The format that TUDEAR uses for citations is the APA (American Psychological Association) Style 6th Edition format. Authors should obey the rules and format specified in the American Psychological Association Guideline published by the American Psychological Association.

.