Guidelines for Authors

 • Turkish Journal of Religious Education Studies (TUDEAR) is a peer reviewed biannual academic journal publishing articles in both English and Turkish.
 • In order to gain acceptance, all articles submitted to TUDEAR for evaluation must have never been previously published.
 • Submissions are first reviewed by the editorial board. If an article satisfies the necessary conditions of style and content, reviewers will then proceed to evaluate its suitability for publication.
 • All articles undergo evaluation by two anonymous reviewers. If necessary, the article may be sent to a third reviewer for further assessment. The publication of an article depends upon the approval of these reviewers. Authors must provide the necessary corrections demanded by reviewers.
 • In general, any submitted work should provide the following formatting conditions.
  • Articles must be between 5,000 and 8,000 words.
  • They should be written in MS Word Processor in normal margins and Times New Roman, 10-pt, space 1.5 lines, aligned left.
  • Tables, figures, pictures, and graphs should fit the journal page. If needed, they may be written in a smaller font size and their text may be single spaced.
  • Tables and graphs should be numbered consecutively in accordance with their appearance in the text. Place footnotes to tables below the table body and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid vertical rules. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in tables does not duplicate results described elsewhere in the article.
 • In a separate first page the full name and institutional affiliation of all author(s) and mailing address(es), work/mobile phone number(s), and e-mail address(es) of the corresponding author(s) should be included.
 • The study must include the following sections:
  • A Turkish title and abstract between 150 and 200 words including 5-8 keywords.
  • An English title and abstract between 150 and 200 words including 5-8 keywords.
 • A long summary in English should be added for the articles in Turkish. This extended summary should be between 1,500-2.500 words, including the English title, sub-topics of the article, and all references. This section may be sent after the study has been accepted for publication.
 • TUDEAR uses APA Style 6th Edition in references. The writing rules and format specified by the Publication Manual of American Psychological Association [APA], published by American Psychological Association, are to be followed both in text citations and bibliography.
 • Articles should be submitted using the online submission system to initiate the editing process. An automatic confirmation e-mail will be sent after submission. If you do not receive this e-mail, please contact us via e-mail with mehmetbahcekapili@gmail.comand asri@ikc.edu.tr 

The journal does not demand any article processing or submission charges from authors.

APA 6

 1. Tek Eser-Tek Yazar / Book- One Autor

Metin İçinde / in text citation::

Doğan (2017), din eğitimi yaklaşımlarında farklı bir bakış açısı geliştirmiştir.

Din eğitimi yaklaşımları konusunu inceleyen bir araştırmada (Doğan, 2017)……..

Kaynakçada/Reference list entry:

Doğan, R. (2017). Modern Dönemde Din Eğitimi Yaklaşımları. Bursa: Acıyan.

Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

 • Paragraf içinde bir yazarın çalışmasına bir kez gönderme yaptıktan sonra, eserin başka bir çalışmayla karıştırılma ihtimali olmadığı sürece bas­kı yılını tekrar ifade etmenize gerek yoktur:

Din eğitimi yaklaşımları konusunu inceleyen bir araştırmada Doğan (2017), çok-değerli din eğitimi yaklaşımını tanıtmış…… Doğan ayrıca tek-değer odaklı din eğitimi hakkında da……

 

 1. Tek Eser, Birden Fazla Yazar /  Book, Multiple Autor
 • Bir çalışmanın iki yazarı varsa, kaynağa her gönderme yaptığınızda daima her iki yazarın da ismini belirtiniz.

Metin İçinde/ in text citation:

Tosun ve Selçuk (2000) şunu ifade etmişlerdir ki…..

Kaynakçada/Reference list entry:

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York, NY: Macmillan.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

 

 • Bir çalışmanın üç, dört ya da beş yazarı varsa, kaynağa ilk gönderme yapışınızda tüm yazarların ismini belirtiniz; daha sonraki göndermelerde sadece ilk yazarın soyadını verip arkasından “ve diğerleri” ifadesini kullanınız ve paragraf içinde bu çalışmaya ilk kez gönderme yapılıyorsa baskı yılını da belirtiniz:

Metin İçinde / in text citation:

Bayraktar, Doğan, Aydın, Korkmaz ve Bayraklı (1996) ise bu hususta farklı……

…..belirtmişlerdir (Bayraktar, Doğan, Aydın, Korkmaz ve Bayraklı, 1996).

İkinci kez alıntı yapıldığında Bayraktar vd. (1996) veya (Bayraktar vd., 1996)

Kaynakçada / Reference list entry:

Bayraklı, B., Doğan, R., Aydın, Z., Korkmaz, M., Bayraklı, B. (2016). İslam Din Eğitiminin Tarihi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 25-66. 

 • Bir çalışmanınaltı ya da daha fazla yazarı varsa, sadece ilk yazarın soyadını yazıp arkasından vd. (italik olmamalı ve “vd” ifadesinin arka­sından nokta konmalı) yazınız ve kaynağa ilk ve sonraki göndermeleri­nizde basım yılını belirtiniz. (Ancak kaynakçada ilk altı yazarın ön adla­rının baş harflerini ve soyadlarını yazınız ve arkasından vd. yazınız.)

Metin İçinde / in text citation:

(Bayraklı vd., 2010)

Kaynakçada / Reference list entry:

Bayraklı, B., Doğan, R., Aydın, Z., Korkmaz, M., Bayraklı, B., Dalan, K. (2010). Hayatın anlamı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 35-46.  

 

 • Bir çalışmanınsekiz ya da daha fazla yazarı varsa metin içinde ilk yazarın soyadı ve vd., ile tarih yazılır. Kaynakçada ise ilk 6 yazar soyadı ile isimlerin ilk harfi yazıldıktan sonra parantez içinde üç nokta yazılır (…) ve tarihten hemen önce son yazarın soyadı ile isminin ilk harfi yazılır.

Metin İçinde / in text citation::

(Akman vd., 2004)

Kaynakçada / Reference list entry:

Akman, B., Doğan, İ., Aydın, B., Ufuk, K., Bayraklı, B., Dalan, K. … Bahçekapılı, M. (2004). Batıda Değerlerin Yitimi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 68-93. 

 

 1. Yazar Olarak Grup isimleri / Groups as authors
 • Yazar işlevi gören grup isimleri (öm., kuruluşlar, dernekler, devlet da­ireleri ve çalışma grupları) metin içinde kaynak gösterilirken her seferinde kısaltılmadan yazılmalıdır. Grup şeklinde kimi yazarların (örn., dernekler, devlet daireleri) isimleri, kaynağa ilk kez gönderme yapılırken kısaltılma­dan yazılır ve daha sonra aynı kaynağa gönderme yapılırken bunlar kısaltılır. İsim çok uzunsa ve yer kaplıyorsa ve kısaltma zaten biliniyor ya da kolayca anlaşılabiliyorsa, bu is­me ikinci ve sonraki göndermelerde kısaltmayı kullanabilirsiniz, isim kısaysa ya da kısaltma kolay anlaşılamayacak gibiyse, bu ismi her geçişinde kısaltmadan yazınız.Örneğin aşağıdaki grup ismi, kısaltmasıyla da tanınmaktadır.

Metinde kaynağa ilk gönderme yapılışı / First text citation

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)

(National Institute of Religious Education [NIRE], 1999)

Metinde kaynağa yapılan daha sonraki göndermelerde / Second &subsequent citations

(MEB, 2000)

(NIRE, 1999)

Kaynakçada kaynak ismi / Reference list entry:

Milli Eğitim Bakanlığı. (2000). Engellilerin sorunları. Ankara: MEB.

 • Yazar olarak verilmiş aşağıdaki grup ismi/Group as author no abbreviation

Metin içinde kaynağa yapılan tüm göndermelerde / in text citation:

 (University of Oxford, 1993)

Kaynakçada kaynak ismi / Reference list entry:

University of Oxford. (1993). The Future of religious education. London: Oxford.

 

 1. Klasik Eserler

Bir eserin baskı tarihi yoksa, metin içinde bu esere gönderme yaparken yazarın ismini yazıp arkasından virgül koyarak bunun arkasından İngiliz­ce için n.d. (no date) kısaltmasını, Türkçe için t.y. (tarih yok) kullanınız. Basım tarihinin söz konusu olamayacağı bir eserse, mesela çok eski eserler gibi, o zaman İngilizce için trans. (“translation”, yani çeviri) Türkçe için çev. yazarak arkasından faydalandığınız çeviri kaynağının basım yılını be­lirtiniz ya da, önce kullandığınız versiyonun yılını belirtip arkasından İngilizce için version Türkçe için versiyon sözcüğünü yazınız. Orijinal basım yılını biliyorsanız, bunun kaynağa ekleyiniz.

(Aristotle, trans. 1931) (Aristo, çev. 1931) James (1890/1983)

Önemli klasik eserler için kaynakçada madde oluşturmaya gerek yok­tur; örneğin eski Yunan ve Roma eserleri ve İncil; bunun yerine sadece me­tin içinde ilk gönderme yaptığınızda belirtmeniz yeterlidir. Klasik eserlerin kısımları (örn., kitaplar, bölümler, mısralar, satırlar, kantolar) tüm baskı­larda sistematik olarak numaralandırılmıştır. Dolayısıyla kaynağınızın bel­li kısımlarına gönderme yaparken sayfa numarası kullanmak yerine bulun­duğu kısım numaralarını kullanınız:

1 Cor. 13:1 (Revised Standard Version – Gözden Geçirilmiş Standart Versiyon)

 

 1. Bir Kaynağın Belli Kısımlarına Gönderme Yapmak

Bir kaynağın belli bir kısmına gönderme yaptığınızda metin içinde uy­gun yerde sayfa, bölüm, şekil, tablo veya denklem bilgisini veriniz. Alıntı­lar için mutlaka sayfa numarası veriniz. Bu şekilde kaynak bildirirken sayfa (s.) ve bölüm (böl.) sözcüklerinin kısaltıldığına dikkat ediniz (örneğin ingilizce’de sayfa için “p”, sayfalar için “pp”, bölüm için “chap” kısaltmaları kullanılır):

(Cheek & Buss, 1981, s. 332)

(Shimamura, 1989, böl. 3)

Sayfa numarası vermeyen elektronik kaynaklar için mümkünse önce paragraf işareti (1) gösterip, eğer paragraf işareti yoksa “para.” şeklinde kı­saltma kullanıp arkasından kaçıncı paragraftan alındığını bildirebilirsiniz. Ne paragraf, ne de sayfa numaraları mevcut değilse, başlığı ve bu başlık al­tındaki paragrafın kaçıncı paragraf olduğunu bildiriniz ki okuyucu metni kaynakta bulabilsin.

(Myers, 2000, H 5)

(Beutler, 2000, Conclusion section, para. 1)

Klasik eserlerin parçalarından alıntı yaparken satırı, kitabı ve kısım numaralarını uygun şekilde belirtiniz ve doğrudan alıntı yaptığınız zamanlarda bile sayfa numarası vermeyiniz.

 

 1. Editörlü kitaplar

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

Aksay, M. (Ed.). (1990). Toplumsal Cinsiyet (3. Baskı)Bursa: Burhan.

 • Türkçeye çevrilmiş kitap:
 • Jenson, E. (2006). Beyin uyumlu öğrenme(A. Doğanay, Çev.). Adana: Nobel Yayınevi. (Orijinal baskı, 1999).

 

 1. Kitap İçi Bölüm (Editörlü) / Chapter of a Book (in an edited book)

Bayyiğit, F. ve Köse, S. (2008). Din eğitiminde Motivasyon. M. Bahçekapılı ve S. Asri (Ed.), Din ve Motivasyon içinde (2. Baskı, ss. 74-88). Balıkesir: Gündüz.

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Bir seri içindeki bir ciltte yer alan bölüm: Önce serinin editörünü, sonra cildin editörünü belirtiniz ki çalışmaların başlıklarıyla paralel konumda olsunlar.

Maccoby, E. E., Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family ; Parent-child interaction. İn P.H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hethering-ton (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, per-sonality, and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.

 

 1. Basılmamış tezler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 123456)

 

 1. Ansiklopedi /Sözlük Maddesi / Encyclopedia Articles:

Kaya, P. (2000). Ahlak. Dini terimler sözlüğü (C.1, ss.501-503). İstanbul: Milli Eğitim.

Bergman, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

 • Eğer maddenin kendine ait bir yazarı olduğu belirtilmemişse yazarın olması gereken konuma başlığı yerleştiriniz.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://0-www.credoreference.

     Bir ansiklopedide yazara ait iki ansiklopedi maddesi varsa ve her ikisinin de basım tarihi aynı ise (tarihe a, b) ekleyerek sıralama yapmalıyız.

Suna, L. (2006a). İrfan. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde (C.1, s.52). İstanbul: Diyanet Vakfı

Suna, L. (2006b). İslam. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde (C.1, ss.102-104). İstanbul: Diyanet Vakfı

 

 1. Yayınlanmış bildiri kitapları, sempozyuma katkıda bulunan yayınlar, editörlü yayınlanmış bir kitapta yer alan makale veya bölüm
 • Sempozyumun ismi bir özel isimdir, dolayısıyla baş harfi büyük yazıl­malıdır.
 • Eğer üniversitenin isminin içerisinde eyalet, şehir veya ülke ismi de yer alıyorsa bu bilgiyi baskı bilgisi bölümünde tekrar etmeyiniz.

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to şelf: Integrati-on in personality. İn R. Dientsbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motiva-tion: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: Univer-sity of Nebraska Press.

Eyim, A. (2006). Universiter yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bir bakış. R. Yıldız (Ed.), //. Sosyal Bilimler Eği­timi Kongresi içinde (s.52-64). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

 

 1. Düzenli olarak basılan bildiri kitapları
 • Düzenli bir şekilde basılan raporları süreli yayınlar olarak değerlendi­riniz ve süreli yayınların kaynak verilme kurallarını takip ediniz.

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings ofthe National Academy of Sci­ences, USA, 89, 1372-1375.

 

 1. Sempozyuma katkısı olmuş ama basılmamış yayınlar

Lichstein, K. L, Johnson, R. S., VVomack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1900, June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly in somniacs and noninsomniacs. İn T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric populations. Symposium conducted at the meeting of the First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.

 

 1. Bir toplantıda sunulmuş ama yayınlanmamış çalışmalar

Lanktree, C, & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.

Karadağ, E. ve Öney, A. (2006, Eylül). Okul yöneticilerinin stres düzeyleri­nin öğretmenlerinin stres düzeylerine etkisinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

 

14.Süreli Yayın Makalesi DOİ numarı ile birlikte / Journal Article with DOI

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

 

 1. Süreli Yayın Makalesi DOİ numarısız / Journal Article without DOI (when DOI is not available):

Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İz­zet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 29-38.

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues37(2), 1-7.

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

 

 1. İki yazarlı dergi makalesi, sayfa numaraları dergi sayısına göre

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organiza-tions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

Karadağ, E. ve öney, A. (2006). İlköğretim birinci kademesinde portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanılabilirliği. Ahi Evran Üni­versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 235-246.

 

 1. 3-6 yazarlı dergi makaleleri

Sayvvitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L, & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049

Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A. ve Ekşi, H. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisi­ne verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, 1221-1261.

 

 1. Popüler dergi makalesi

Kandel, E. R., Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science 290, 1113-1120.

 

 1. Yazarı belirtilmemiş haber makalesi

The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editör, 4,1-2. Bilgide çağdaş yapılanma (2008, Mart). Uludağ Postası, 71, 1-3.

 

 1. Yazarı belirtilmemiş günlük gazete makalesi

Öğrencilerine matematiği sevdirmek için internet sitesi kurdu. (2008, 16 Ka­sım). Milliyet, s. 19.

 

 1. Araştırma Raporu / Technical and Research Reports (often with corporate authors)

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from http://www.salreport.com /20/inx.htm

 

 1. Kitap Değerlendirmesi / Book Reviews:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development,

 

 1. İnternetten alınan bilgiler: İnternet blogları, forumlar, mail listeleri gibi farklı türlerdeki internet kaynaklarının

Yılmaz, A. (2012) Eğitimde yeni gelişmeler. http://www.egitim.org.tr/makale.html adresinden elde edildi. biçimler

 

KAYNAK: Bu yazının hazırlanmasında www.apa.com ve www.dergipark.com ile ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tez Kılavuzundan yararlanılmıştır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *