Number 11 / 2021 June

Number 11 / June 2021

 

Etik BeyanEthics Statement

Jenerik / Front Matter 

 

Plagiarism / İntihal

All articles in this issue have been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu sayıdaki tüm makaleler, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

Yöneticilerine Göre Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Program Çeşitliliği ve Proje Okul Uygulamasının Değerlendirilmesi
According to The Administrators, The Variety of Programs in Anatolian Imam Hatip High Schools And The Evaluation of The Project School Application

https://doi.org/10.53112/tudear.869069

DAVUT KARAMAN / 11-37

 

Kinâye ve Taʻrîz: Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî Adlı Tefsiri Örneği
Kınāya (Allegory) And Taʻrīz (Euphemısm): Examples From Molla Gurānī’s Tafsīr Named Ġāyetu’l-Emānī

https://doi.org/10.53112/tudear.906464
MUHAMMED ESER ALTUNTAŞ / 39-63

 

Hz. Peygamber’in İlim Anlayışı
The Last Prophet Muhammad’s Understanding of Knowledge

https://doi.org/10.53112/tudear.878063
NAZIM BAYRAKDAR / 65-87

 

Dinin Salgın Hastalık Dönemlerindeki Eğitsel Rolü: Covid-19 Pandemisi Özelinde Bir Araştırma
The Educational Role of Religion in Epidemics: A Research Specific to The Covid-19 Pandemic

https://doi.org/10.53112/tudear.927031
VEYSEL KARANİ ALTUN / 89-103

 

Arapgir Kavasbaşı Gedelec Camii’nde Bulunan El Yazması Kur’an-ı Kerimler
Hand Writing The Holy Qur’ans in Arapgir Kavasbasi Gedelec Mosque

https://doi.org/10.53112/tudear.903837
EMİNE GÜZEL & KENAN DOĞAN / 105-158

 

Çocuk Teolojisini Anlamak: John M. Hull’ün Çocuklarla Teolojik Konuşmalar’ Eserinin Analizi
Understanding Children’s Theology: An Analysis of John M. Hull’s ‘God-Talk With Young Children’

https://doi.org/10.53112/tudear.926660
GÜLLÜZAR CANPOLAT & DAVUT IŞIKDOĞAN / 159-179

 

IV.(X.) Yüzyılda Yazılmış İ’râbu’l-Kur’ân Eserlerinin Genel Özellikleri
General Characteristics of I’rabu’l-Qur’an Works Written in The IV. (X.) Century

https://doi.org/10.53112/tudear.899186
MÜCAHİT ELHUT & ARZU SELVİ / 181-199

 

Yaşlılarda Yaşam Kalitesi-Dindarlık İlişkisi
The Relationship Between Quality of Life-Religiosity in The Elders

https://doi.org/10.53112/tudear.957988

ABDURRAHMAN AKBOLAT / 201-232

 

Modern Şifacılık Yönelimlerinden Enerji Şifacılığı Uygulamaları
Energy Healing Practices From Modern Healing Trends

https://doi.org/10.53112/tudear.904255
HANDAN YALVAÇ ARICI / 233-267

 

Hz. Peygamber Döneminde Hz. Ebû Bekir’in Sahâbe Arasındaki Konumu
The Position of Abu Bakr Among The Sahaba During The Period of The Prophet

https://doi.org/10.53112/tudear.932133
MERZUK GRABUS / 269-286

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/BOOK REVIEWS

Öz, A. (2020). Din Eğitimi ve Birey Oluşun İmkânı. Ankara: Eskiyeni, 324 s.

Özge ALGÜL / 291-294

 

Ebu Gudde, A. (2020). Bir Eğitimci Olarak Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metotları. Enbiya Yıldırım (Çev.). Ankara: Takdim, 176 s.

Hatice YILDIZ / 295-297

 

Şen, Z. (2020). Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Anlamı (Meal). İzmir: Tibyan, 392 s.

Nurkan BOZ / 297-301

 

Yılmaz, H. (2019). Din Eğitimi ve Sosyal Barış. İstanbul: DEM, 253 s.

Büşra JALALOV / 301-305

 

Number 10 / 2020 December

Number 10 / December 2020

Etik BeyanEthics Statement

Jenerik / Front Matter 

Plagiarism / İntihal

All articles in this issue have been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu sayıdaki tüm makaleler, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir.

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

Modern Zamanlarda Klasik Bilgi: Bir İcazetnamenin Anlamı Üzerine Mülahazalar

Mehmet Furkan ÖREN, Ali İNAN

 

İslam Düşünce Geleneğinin Batı Dünyasına Etkileriyle İlgili Tartışmaları Dag Nikolaus Hasse Üzerinden Okumak

Selahattin AKTİ

 

Seçmeli “Temel Dini Bilgiler” Derslerindeki Dini Anlayış ve Dünya Görüşü 

Sabahattin BALA, Davut IŞIKDOĞAN

 

Geçmişten Günümüze Kuzey Kafkasya’da Din Eğitimi

Alim Emin YUSUFOĞLU

 

Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Dil ve Üslûp

Mazhar DEDE, Mehmet Şirin ÇIKAR

 

İsveç’te Din Eğitimi

Aybiçe TOSUN, Kübra YILDIZ

 

Kur’ân’da “Yed” Kelimesi

Hüseyin TOPAL

 

Pandemik Hastalıklar Tarihine Kaynaklık Açısından Mezar Taşlarının Önemi ve Veba Yönünden Tavşancıl Mezarlığı Örneği

Mustafa SÜRÜN, İ̇lknur ERBAŞ

 

Ḳuşeyrî ve Mâturîdî’nin Ḥurûf-u Muḳāṭta’a Konusuna Yaklaşımı

İskender ŞAHİN

 

Hicrî I. Asırda Hadis Uydurma Faaliyeti ve Hadis Uyduranların Tespiti

Recep Emin GÜL

 

العُدولُ في العربية بينَ العَدْلِ والخُروجِ عن الأصْلِ

Tahsin YILDIRIM, Sajed Alkhlif ALSALH

 

الردُّ على شُبُهَاتِ مَنْ أباح زواج المسلمة بالكتابي

Shawish MURAD

 

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/BOOK REVIEWS

Kersten, C, (2019). Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes and Issues, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, 218s.

Muhammet ÖZDEMİR

 

Çiftçi, F. (2012). Din Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulama Örnekleri (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları, 347 s.

Medinenur ŞAHİN

 

ETİK BEYANI

Türkçe / 329-332

English / 333-336

 

Number 9 – June 2020

Etik BeyanEthics Statement

Jenerik / Front Matter 

Plagiarism / İntihal

All articles in this issue have been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu sayıdaki tüm makaleler, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir.

RESEARCH ARTICLES

A Bibliographic Review on the Qualification of Articles about Values Education in Turkey

Türkiye’de Yayınlanan Değerler Eğitimi Makalelerinin Niteliği Üzerine Bibliyografik Bir Araştırma

HASAN MEYDAN, RECEP KAYMAKCAN, FATMA AKTAŞ / 11-32

 

Din Eğitimini Sosyoloji Gözüyle Okumak

Reading Religious Education from Sociological Perspective

BÜLENT ÇELİKEL / 33-50

 

Son Dönem Osmanlı Dünyasında İçtimai İmtizaca ve İdari İnisiyatife Bir Engel: Müskirat Müptelaları

An Obstacle to Social Adaptation and Administrative Initiative in The Late Ottoman World: Alcoholic Beverages Addiction

ERCÜMENT TOPUZ / 51-65

 

Bir Hadis İhtisas Kurumu Olarak Nûriyye ve Eşrefiyye Dârülhadisi

As a Hadith Specialization Institution: Nuriyya And Ashrafiyya Dar AL-Hadith

RIDVAN KALAÇ / 67-82

 

Abdülhâlîm Efendi’nin Tercümesinden Hareketle Mollâ Câmî’nin Şevâhidü’n-Nübüvve Adlı Eserinin Kaynakları

Based on the translation of Ahizade Abdulhalim Effendi, the sources of the work of Molla Jami named Shawaheed al-Nubuwwa

FARUK SÖNMEZ / 83-96

 

Türkiye ve Norveç’te Din Dersi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi

Training of Religious Education Teachers in Turkey and Norway

ZEHRA GELİCİ / 97-115

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma (1982-2019)

A Bibliographical Study on Religious Culture And Ethical Knowledge Course Textbooks (1982-2019)

MAHMUT ZENGİN & İBRAHİM GÜMÜŞAY /117-186

 

İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri

The Prohibitions and Wisdoms of Marriage in The Islamic Law

SEMRA PEKER / 187-215

 

Mutluluk Tarihi

History of Happiness

HANDAN YALVAÇ ARICI / 217-243

 

Tarih-Olay-Bağlam Bütünlüğünde C-H-L Kökünün Anlamsal Serüveni

Lexical Adventure of C-H-L Root in History-Event-Context Integrity

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER / 245-267

 

BOOK REVIEWS

Gözütok, Ş. (2019). İslam medeniyetinde eğitim felsefesi. İstanbul: Ensar Yayıncılık, 302 s.

HACER BAŞAK / 271-273

 

ETİK BEYANI

Türkçe / 275-278

English / 279-282

Aims & Scope

Turkish Journal of Religious Education Studies-TUDEAR

Turkish Journal of Religious Education Studies (TUDEAR) is published semi-annually with content of Turkish, English and Arabic articles being evaluated by academics expert in the field.

TUDEAR publishes scientific articles on education and religious education; researches on the philosophy, approach and models of education and religious education, history, methodology and its problems as well as scholarly works such as introduction of books and theses along with news on symposiums, seminars, conferences, panels, news on those who have passed away as well as evaluations.

In addition, TUDEAR has made it a duty to publish different types of articles from different fields in addition to scientific studies on education and religious education.

The prerequisite for acceptance of the articles sent for review is that they should not have been printed anywhere else. The presented articles are first evaluated by the editorial board. If the article meets the desired content and stylistic conditions, it is subject to further evaluation with regard to whether it is suited for publication or not.

All articles are evaluated by two referees and are sent to a third referee if required. The publication of an article is subject to referee approval. The authors are obliged to make the required revisions on their texts.

The format that TUDEAR uses for citations is the APA (American Psychological Association) Style 6th Edition format. Authors should obey the rules and format specified in the American Psychological Association Guideline published by the American Psychological Association.

Aims & Scope

Turkish Journal of Religious Education Studies-TUDEAR

Turkish Journal of Religious Education Studies (TUDEAR) is published semi-annually with content of Turkish, English and Arabic articles being evaluated by academics expert in the field.

TUDEAR publishes scientific articles on education and religious education; researches on the philosophy, approach and models of education and religious education, history, methodology and its problems as well as scholarly works such as introduction of books and theses along with news on symposiums, seminars, conferences, panels, news on those who have passed away as well as evaluations.

In addition, TUDEAR has made it a duty to publish different types of articles from different fields in addition to scientific studies on education and religious education.

The prerequisite for acceptance of the articles sent for review is that they should not have been printed anywhere else. The presented articles are first evaluated by the editorial board. If the article meets the desired content and stylistic conditions, it is subject to further evaluation with regard to whether it is suited for publication or not.

All articles are evaluated by two referees and are sent to a third referee if required. The publication of an article is subject to referee approval. The authors are obliged to make the required revisions on their texts.

The format that TUDEAR uses for citations is the APA (American Psychological Association) Style 6th Edition format. Authors should obey the rules and format specified in the American Psychological Association Guideline published by the American Psychological Association.

.

Number 8 / 2019 December

Number 8 / 2019 December

Research Articles

Sosyal Sermaye Bağlamında Bölüm Memnuniyeti ve Sosyal Ağ Olarak Okul Ortamına Bakış İlişkisi: İlahiyat Fakülteleri Örneği

In the Context of Social Capital: The Relation between Department Satisfaction and Perspectives on School Environment as a Social Network: The Faculty of Theology Example

ALİ İNAN / 11-26

 

İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları

Organizational Trust Perceptions Of Imam Hatip High School Teachers

AHMET KOÇ / 27-55

 

Hindu İnançlarında Dansın Yeri: “Dansın Kralı Śiva”

The Importance Of Dance in Hindu Beliefs: “Shiva, The King Of Dance”

RUKİYE BİLİCAN / 57-68

 

Dini Grupların Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

The Effects of Religious Groups on Individual and Society: A Research on Faculty of Theology Students

SUAT CEBECİ, KÜBRA CEVHERLİ, FEYZA DOĞRUYOL, BÜŞRA ÇAKMAKTAŞ, ZEHRA ÖZLİ / 69-88

 

Birgivî Mehmed Efendi’nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eğitim Anlayışı

Birgivī Mehmed Efendī’s Life, Scientific Personality and Understanding of Education

AHMET ALİ ÇANAKÇI / 89-121

 

المفاهيم الصرفية المناسبة للإنتاج اللغوي ومدى تضمّنها في كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها 

Dilbilimsel Üretime Uygun Sarf Kavramları ve Yabancılara Yönelik Arapça Ders Kitaplarındaki Varlığı

RAMI ALKHALAF ALABDULLA / 123-157

 

Karizmatik Peygamberlik İmajı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hz. Muhammed Örneği

A Measurement Development Study on Charismatic Prophet Image: Sample of The Prophet Muhammad

HAKKI KARAŞAHİN 159-172

 

Türkı̇ye’de Sı̇vı̇l Toplum Kuruluşları Bağlamında Örgün Dı̇n Eğı̇tı̇mı̇ Tartışmaları: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Örneği

Formal Religious Education Discussions in The Context of Civil Society Organisations in Turkey: The Example of Religious and Moral Education Subject

SÜMEYRA ARICAN 173-202

 

BOOK REVIEWS

 

Satan, A. (2019). Cumhuriyet’in İlk Kültür Müdürü Mübarek Galib Eldem: Küre-i Arzda Nüfus-ı İslam Adlı Eseri ve Makaleleri.

YASİN ÖZDEMİR / 205-207

 

Ayten A., Koç M., Tınaz N., Doğan M. A. (2016). Religious-Spiritual Counselling & Care.

EMRE ALTINTAŞ / 207-209

 

Ortaylı, İ.  (2019). Bir Ömür Nasıl Yaşanır-Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER / 210-212

 

Ethics Statement

PUBLICATION ETHICS

Users of Turkish Journal of  Religious Education Studies (editors, authors, reviewers, department editors, readers) must obey to the ethical rules and responsibilities specified by Committee on Publication Ethics (COPE)  These ethical rules and responsibilities are summarized below.

A. DUTIES of PUBLISHER

 1. Turkish Journal of Religious Education Studies (TUDEAR) does not charge any article submission from authors. 
 2. The publisher undertakes to have an independent editorial decision made.
 3. Editors are responsible for all the processes that the manuscripts submitted to TUDEAR will go through. Within this framework, ignoring the economic or political interests, the decision-makers are the editors.
 4. The publisher undertakes to have an independent editorial decision made.
 5. However, the journal has left the database open on the internet. 
 6. The publisher bears all the responsibility to take the precautions against scientific abuse, fraud and plagiarism.

B. THE RESPONSIBILITIES OF THE EDITORIAL BOARD

 1. Turkish Journal of Religious Education Studies Editorial Board (henceforth, “The Editorial Board”) and Editors/Number Editors are responsible for all the processes before, during and after the publication of each and every article submitted to the Journal.
 2. The Editorial Board determines and implements the entire policies of The Journal, including but not limited to publication, blind review, assessment process, and ethical principles.
 3. The initiation of blind review process for an article does not indicate a publication promise on behalf of The Journal. Likewise, the positive outcome of the review process still necessitates the affirmative decision of The Editorial Board and Editors/Vice Editors for the publication of the article.
 4. The Editorial Board encourages academic honesty. The Editorial Board ensures the originality of the articles by uploading them on iThenticate plagiarism detection software, and evaluating their originality report.
 5. The Editorial Board always examines the claims of plagiarism and abuse in regard to published articles. In case it is established that an author committed plagiarism, or used copyrighted material that belongs to third parties without proper and full reference and permission, The Editorial Board reserves the rights, including but not limited, to retract the article, inform the author’s head of department, dean of faculty and/or other academic institutions.

C. ETHICAL DUTIES and RESPONSIBILITIES of EDITORS

The editors of Turkish Journal of Religious Education Studies should be obeyed to the ethical roles and responsibilities of  “CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINESFOR JOURNAL EDITORS” and “COPE BESTPRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS” announced by Committee on Publication Ethics (COPE) and provided on our webpage. These duties and responsibilities are summarized below.

1. Editors’ Relationships with Readers

The editors are responsible for taking into account the feedback from the readers, researchers and practitioners about the published works and to provide the necessary responses and take necessary actions.

2. Editors’ Relations with the Authors

 • Editors make decisions about the articles based on the original value of the article, the aims of the journal and the ethical rules.
 • Editors should accept papers with high original value, based on journal objectives and ethical rules for the evaluation process.
 • The editors should take into account positive opinions of the reviewers unless there is an important reason.
 • Requests and feedback from the authors should be returned with feedback.

3. Editors’ Relations with the Reviewers

 • The reviewers to be appointed must be selected from related area of the manuscript.
 • The editor should make sure that there is no conflict of interest between the reviewers and the authors.
 • The editor is responsible for guiding the reviewers during the article evaluation process and for providing the requested information.
 • The editor is obliged to hide the credentials of the author and the reviewers by means of blind reviewing.
 • The editor must make the necessary warnings to the reviewers about evaluating the article in a timely, impartial and scientific manner.
 • The editor must make an effort to increase the number of reviewers.

4. Editors’ Relations with Advisory Board

Editors should consider the opinions and recommendations of the advisory board about the articles.

5. Editors’ Relations with the Journal Owner and the Publisher

Editorial decisions should be independent of the journal owner and the publisher.

6. Publication of the Article

Editors are responsible for considering publishing principles, journal objectives and international standards in the articles to be published in the journal.

7. Retention of Personal Data

Editors are responsible for not transferring the personal information to third parties except for the consent of the authors.

8. Ethics committee, Human and Animal Rights

The editors are responsible for protecting the human and animal rights at about manuscript in the studies conducted on humans and animals. The editor is responsible for rejecting the article if ethics committee approval is not sent in the works that must provide ethics committee report.

9. Protection of intellectual property rights

Editors are responsible for protecting the intellectual property rights of all articles submitted and published in the journal.

10. Complaints to Editors

Editors are responsible for providing an open and enlightening answer to complaints from the reviewers, authors and readers.

11. Conflicts of interest and relations

Editors are responsible for taking action against conflicts of interest between authors, reviewers and third parties in order to complete the impartial and independent evaluation processes of the articles.

D. ETHICAL DUTIES and RESPONSIBILITIES OF REVIEWERS

 1. Reviewers evaluate manuscripts without origin, gender, sexual orientation or political philosophy of the authors. Reviewers also ensure a fair blind peer review of the submitted manuscripts for evaluation. 
 2. All the information relative to submitted articles is kept confidential. The reviewers must not be discussed with others except if authorized by the editor. 
 3. The reviewers have no conflict of interest with regard to parties such as authors, funders, editors and etc..
 4. Reviewers give helps the editor in making decisions and may also assist the author in improving the manuscript. 
 5. The objective judgment evaluation is always done by them. The reviewers express their views clearly with appropriate supporting arguments.
 6. Reviewers ought to identify relevant published study that has not been cited by the authors. Reviewers also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript and any other published paper of which they have personal knowledge.

E. ETHICAL DUTIES and RESPONSIBILITIES of AUTHORS

 1. Authors prepare and send their manuscripts in original form.
 2. The authors ensure that their citations and quotations in their manuscripts are accurate and complete.
 3. Authors should indicate and explain situations in which they may be involved in conflicts of interest.
 4. The editors, department editors or the reviewers can request raw data from the author of the manuscripts. Therefore, the author must keep the raw data of the article ready for submission.
 5. Authors should not submit the same study for publishing any other journals. Simultaneous submission of the same study to more than one journal is unacceptable and constitutes unethical behavior.  
 6. Convenient acknowledgment of the study of others has to be given. Authors ought to cite publications that have been efficient in determining the study. All of the sources that used process of the study should be remarked.
 7. All sources of financial support should be disclosed. All authors ought to disclose a meaningful conflict of interest in the process of forming their study. 
 8. When an author discovers a serious error or inaccuracy in a published article, it is the responsibility of the author to immediately notify the editorship. In this case, the author is responsible for cooperating with the journal editorship in either withdrawing the article or publishing a revision of the article. 

 9. For all researches conducted and for clinical and experimental studies involving humans and animals, which require an ethics committee approval, an ethics committee approval must be obtained and should be specified and documented.

F. NOTIFYING THE EDITOR ABOUT THE VIOLATION OF ETHICAL PRINCIPLES

Should you encounter any unethical act or content in TUDEAR apart from the ethical responsibilities listed above, please notify the journal by e-mail at tudearjournal@gmail.com.

Number 7 / 2019 June

Number 7 / 2019 June

Research Articles

 

Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kavramların Anlaşılma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

 

An Investıgatıon of The Level of Understanding of Concepts in Secondary Education Optional Basic Religious Knowledge Curriculum in Terms of Various Variables

İBRAHIM GEYİK & MAHMUT ZENGİN / 11-36

 

Supranational Religious Education Policy And Its Influence: Perspectives From Policy Actors in Turkey And England

Uluslarüstü Din Eğitimi Politikası ve Etkisi: Türkiye ve İngiltere’deki Politika Aktörlerinden Perspektifler

ABDURRAHMAN HENDEK / 37-60

 

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Ahlak Öğretisinde Nefs-Ruh Ayrımı

Self Soul Distınctıon in The Moral Teaching of Mevlana Celaleddin Rumi

MUZAFFER AYVAZ / 61-82

 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Gerçekleştirdikleri Ders Dışı Etkinlikler Üzerine Nitel Bir Araştırma.

Qualitative Study on Extracurricular Activities Used in Values Education by Religious Culture And Ethics Course’s Teachers

MUHAMMED ESAT ALTINTAŞ / 83-99

 

İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlilikleri

Special Field Competencies of Religious Culture And Ethics Course Teachers at Imam Hatip Secondary Schools

İBRAHIM ARAS / 101-123

 

Sosyal Medya ve Gençlik Değerleri: Zonguldak’ta Liselerde Öğrenim Gören Gençler Üzerine Bir İnceleme

Social Media And Youth Values: An Investigation On High Schools

HASAN MEYDAN, SALİH AYBEY, FATMANUR DİKMEN & MUSTAFA DİKMEN / 125-143

 

İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri Örneğinde Din Eğitiminde Kalite Sorunu

Quality Problem of Religious Education in The Case of Imam-Hatip Schools and Theology Faculties

MUHAMMET FATİH GENÇ / 145-166

 

İmam-Hatip Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Yeterliği

Imam Hatip School Administrators’ Competencies of Managing Change

Şükrü KEYİFLİ / 167-187

 

التنغيم: (مفهومه وظائفه الدلاليّة)

Intonation (Definition And Its Significance Functions)

AYSHA AL-HARÎRÎ / 189-206

 

الإمام النسفي ومنهجه النحوي في تفسيره مدارك التنزيل

Iman Al-Nasfi And His Grammatical Method In His Book Titled “Madarek Al-Tanzeel”

MUHAMMED MURTAZA ÇAVUŞ & NUSRETTİN BOLELLI 207-247

 

 BOOK REVIEWS

 

Günes, A. (2017). Din Öğretimi Materyalleri

ABDURRAHMAN HENDEK / 251-254

 

Okumuşlar, M. (2014). Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi

AKİF SAVAŞ  / 254-257

Number 2 / 2016 December

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtımı

Number 1 / 2016 June

Research Article

 

Translations

Book Revies