Number 5 / 2018 June

Jenerik

Araştırma Makalesi 

Kitap Tanıtımı

Number 6 / 2018 December

 1. Fransa’da Laiklik, İslam, Müslümanlar ve Din Eğitimi Politikaları
  Sayfalar 11 – 50
  Mehmet Bahçekapılı
 2. Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri ve Din Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma.
  Sayfalar 51 – 93
  Ahmet Ali Çanakçı
 3. Devlet İdaresine Dair Konulara Fıkıh Eserlerinde Az Yer Verilmesini İbn Haldun’un Realist Siyaset Teorisi Ekseninde Değerlendirme
  Sayfalar 95 – 111
  Ahmet Aydın
 4. قصيدة ’’كلمات ‘‘ للشاعر التونسي منوّر صمادح – دراسة فنية تحليلية
  Sayfalar 113 – 123
  Eyüp Akşit
 5. Klasik İslam Düşüncesinde İki Farklı Tanrı Tasavvuru
  Sayfalar 125 – 141
  Hasan Ocak
 6. Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği
  Sayfalar 143 – 156
  Alaattin Canbay
 7. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile İlgili Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 157 – 173
  Nuran Koyuncu, Şakir Uçar
 8. Nazmî-Zâde Murtazâ ve Zeyl-i Siyer-i Nâbî
  Sayfalar 175 – 211
  Mehmet Büküm
 9. Dindarlık Düzeyi-Din Eğitimi İlişkisi: İSMEK Örneği
  Sayfalar 213 – 241
  Ahsen Asiye Kılıç
 10. Cevahiru’l-Kur’ân Ekseninde Gazzâlî’nin Kur’ân’ı İşarî Okuma Yöntemine Bir Bakış
  Sayfalar 243 – 261
  İskender Şahin
 11. Tartı, N. (2016). Tarihsellik Düşüncesi ve Hadislerin Anlaşılması
  Sayfalar 275 – 278
  Recep Emin Gül
 12. Ehrman, B. (2007). İncil Nasıl Değiştirildi?: İncil’i Kimin ve Neden Değiştirildiğinin Ardında Yatan Hikaye
  Sayfalar 278 – 281
  Hülya Hacıismailoğlu
 13. Warner, E. (2017). Rus Mitleri
  Sayfalar 281 – 284
  Rukiye Bilican
 14. Fromm, E. (1991). Kendini Savunan İnsan
  Sayfalar 284 – 286
  Hilal Polat
 15. 2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi: 09-11 Kasım 2018
  Sayfalar 265 – 271
  Samet Yağcı, Ahmet Ali Çanakçı

Guidelines for Authors

 • Turkish Journal of Religious Education Studies (TUDEAR) is a peer reviewed biannual academic journal publishing articles in both English and Turkish.
 • In order to gain acceptance, all articles submitted to TUDEAR for evaluation must have never been previously published.
 • Submissions are first reviewed by the editorial board. If an article satisfies the necessary conditions of style and content, reviewers will then proceed to evaluate its suitability for publication.
 • All articles undergo evaluation by two anonymous reviewers. If necessary, the article may be sent to a third reviewer for further assessment. The publication of an article depends upon the approval of these reviewers. Authors must provide the necessary corrections demanded by reviewers.
 • In general, any submitted work should provide the following formatting conditions.
  • Articles must be between 5,000 and 8,000 words.
  • They should be written in MS Word Processor in normal margins and Times New Roman, 10-pt, space 1.5 lines, aligned left.
  • Tables, figures, pictures, and graphs should fit the journal page. If needed, they may be written in a smaller font size and their text may be single spaced.
  • Tables and graphs should be numbered consecutively in accordance with their appearance in the text. Place footnotes to tables below the table body and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid vertical rules. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in tables does not duplicate results described elsewhere in the article.
 • In a separate first page the full name and institutional affiliation of all author(s) and mailing address(es), work/mobile phone number(s), and e-mail address(es) of the corresponding author(s) should be included.
 • The study must include the following sections:
  • A Turkish title and abstract between 150 and 200 words including 5-8 keywords.
  • An English title and abstract between 150 and 200 words including 5-8 keywords.
 • A long summary in English should be added for the articles in Turkish. This extended summary should be between 1,500-2.500 words, including the English title, sub-topics of the article, and all references. This section may be sent after the study has been accepted for publication.
 • TUDEAR uses APA Style 6th Edition in references. The writing rules and format specified by the Publication Manual of American Psychological Association [APA], published by American Psychological Association, are to be followed both in text citations and bibliography.
 • Articles should be submitted using the online submission system to initiate the editing process. An automatic confirmation e-mail will be sent after submission. If you do not receive this e-mail, please contact us via e-mail with mehmetbahcekapili@gmail.comand asri@ikc.edu.tr 

The journal does not demand any article processing or submission charges from authors.

APA 6

 1. Tek Eser-Tek Yazar / Book- One Autor

Metin İçinde / in text citation::

Doğan (2017), din eğitimi yaklaşımlarında farklı bir bakış açısı geliştirmiştir.

Din eğitimi yaklaşımları konusunu inceleyen bir araştırmada (Doğan, 2017)……..

Kaynakçada/Reference list entry:

Doğan, R. (2017). Modern Dönemde Din Eğitimi Yaklaşımları. Bursa: Acıyan.

Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

 • Paragraf içinde bir yazarın çalışmasına bir kez gönderme yaptıktan sonra, eserin başka bir çalışmayla karıştırılma ihtimali olmadığı sürece bas­kı yılını tekrar ifade etmenize gerek yoktur:

Din eğitimi yaklaşımları konusunu inceleyen bir araştırmada Doğan (2017), çok-değerli din eğitimi yaklaşımını tanıtmış…… Doğan ayrıca tek-değer odaklı din eğitimi hakkında da……

 

 1. Tek Eser, Birden Fazla Yazar /  Book, Multiple Autor
 • Bir çalışmanın iki yazarı varsa, kaynağa her gönderme yaptığınızda daima her iki yazarın da ismini belirtiniz.

Metin İçinde/ in text citation:

Tosun ve Selçuk (2000) şunu ifade etmişlerdir ki…..

Kaynakçada/Reference list entry:

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York, NY: Macmillan.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

 

 • Bir çalışmanın üç, dört ya da beş yazarı varsa, kaynağa ilk gönderme yapışınızda tüm yazarların ismini belirtiniz; daha sonraki göndermelerde sadece ilk yazarın soyadını verip arkasından “ve diğerleri” ifadesini kullanınız ve paragraf içinde bu çalışmaya ilk kez gönderme yapılıyorsa baskı yılını da belirtiniz:

Metin İçinde / in text citation:

Bayraktar, Doğan, Aydın, Korkmaz ve Bayraklı (1996) ise bu hususta farklı……

…..belirtmişlerdir (Bayraktar, Doğan, Aydın, Korkmaz ve Bayraklı, 1996).

İkinci kez alıntı yapıldığında Bayraktar vd. (1996) veya (Bayraktar vd., 1996)

Kaynakçada / Reference list entry:

Bayraklı, B., Doğan, R., Aydın, Z., Korkmaz, M., Bayraklı, B. (2016). İslam Din Eğitiminin Tarihi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 25-66. 

 • Bir çalışmanınaltı ya da daha fazla yazarı varsa, sadece ilk yazarın soyadını yazıp arkasından vd. (italik olmamalı ve “vd” ifadesinin arka­sından nokta konmalı) yazınız ve kaynağa ilk ve sonraki göndermeleri­nizde basım yılını belirtiniz. (Ancak kaynakçada ilk altı yazarın ön adla­rının baş harflerini ve soyadlarını yazınız ve arkasından vd. yazınız.)

Metin İçinde / in text citation:

(Bayraklı vd., 2010)

Kaynakçada / Reference list entry:

Bayraklı, B., Doğan, R., Aydın, Z., Korkmaz, M., Bayraklı, B., Dalan, K. (2010). Hayatın anlamı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 35-46.  

 

 • Bir çalışmanınsekiz ya da daha fazla yazarı varsa metin içinde ilk yazarın soyadı ve vd., ile tarih yazılır. Kaynakçada ise ilk 6 yazar soyadı ile isimlerin ilk harfi yazıldıktan sonra parantez içinde üç nokta yazılır (…) ve tarihten hemen önce son yazarın soyadı ile isminin ilk harfi yazılır.

Metin İçinde / in text citation::

(Akman vd., 2004)

Kaynakçada / Reference list entry:

Akman, B., Doğan, İ., Aydın, B., Ufuk, K., Bayraklı, B., Dalan, K. … Bahçekapılı, M. (2004). Batıda Değerlerin Yitimi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 68-93. 

 

 1. Yazar Olarak Grup isimleri / Groups as authors
 • Yazar işlevi gören grup isimleri (öm., kuruluşlar, dernekler, devlet da­ireleri ve çalışma grupları) metin içinde kaynak gösterilirken her seferinde kısaltılmadan yazılmalıdır. Grup şeklinde kimi yazarların (örn., dernekler, devlet daireleri) isimleri, kaynağa ilk kez gönderme yapılırken kısaltılma­dan yazılır ve daha sonra aynı kaynağa gönderme yapılırken bunlar kısaltılır. İsim çok uzunsa ve yer kaplıyorsa ve kısaltma zaten biliniyor ya da kolayca anlaşılabiliyorsa, bu is­me ikinci ve sonraki göndermelerde kısaltmayı kullanabilirsiniz, isim kısaysa ya da kısaltma kolay anlaşılamayacak gibiyse, bu ismi her geçişinde kısaltmadan yazınız.Örneğin aşağıdaki grup ismi, kısaltmasıyla da tanınmaktadır.

Metinde kaynağa ilk gönderme yapılışı / First text citation

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)

(National Institute of Religious Education [NIRE], 1999)

Metinde kaynağa yapılan daha sonraki göndermelerde / Second &subsequent citations

(MEB, 2000)

(NIRE, 1999)

Kaynakçada kaynak ismi / Reference list entry:

Milli Eğitim Bakanlığı. (2000). Engellilerin sorunları. Ankara: MEB.

 • Yazar olarak verilmiş aşağıdaki grup ismi/Group as author no abbreviation

Metin içinde kaynağa yapılan tüm göndermelerde / in text citation:

 (University of Oxford, 1993)

Kaynakçada kaynak ismi / Reference list entry:

University of Oxford. (1993). The Future of religious education. London: Oxford.

 

 1. Klasik Eserler

Bir eserin baskı tarihi yoksa, metin içinde bu esere gönderme yaparken yazarın ismini yazıp arkasından virgül koyarak bunun arkasından İngiliz­ce için n.d. (no date) kısaltmasını, Türkçe için t.y. (tarih yok) kullanınız. Basım tarihinin söz konusu olamayacağı bir eserse, mesela çok eski eserler gibi, o zaman İngilizce için trans. (“translation”, yani çeviri) Türkçe için çev. yazarak arkasından faydalandığınız çeviri kaynağının basım yılını be­lirtiniz ya da, önce kullandığınız versiyonun yılını belirtip arkasından İngilizce için version Türkçe için versiyon sözcüğünü yazınız. Orijinal basım yılını biliyorsanız, bunun kaynağa ekleyiniz.

(Aristotle, trans. 1931) (Aristo, çev. 1931) James (1890/1983)

Önemli klasik eserler için kaynakçada madde oluşturmaya gerek yok­tur; örneğin eski Yunan ve Roma eserleri ve İncil; bunun yerine sadece me­tin içinde ilk gönderme yaptığınızda belirtmeniz yeterlidir. Klasik eserlerin kısımları (örn., kitaplar, bölümler, mısralar, satırlar, kantolar) tüm baskı­larda sistematik olarak numaralandırılmıştır. Dolayısıyla kaynağınızın bel­li kısımlarına gönderme yaparken sayfa numarası kullanmak yerine bulun­duğu kısım numaralarını kullanınız:

1 Cor. 13:1 (Revised Standard Version – Gözden Geçirilmiş Standart Versiyon)

 

 1. Bir Kaynağın Belli Kısımlarına Gönderme Yapmak

Bir kaynağın belli bir kısmına gönderme yaptığınızda metin içinde uy­gun yerde sayfa, bölüm, şekil, tablo veya denklem bilgisini veriniz. Alıntı­lar için mutlaka sayfa numarası veriniz. Bu şekilde kaynak bildirirken sayfa (s.) ve bölüm (böl.) sözcüklerinin kısaltıldığına dikkat ediniz (örneğin ingilizce’de sayfa için “p”, sayfalar için “pp”, bölüm için “chap” kısaltmaları kullanılır):

(Cheek & Buss, 1981, s. 332)

(Shimamura, 1989, böl. 3)

Sayfa numarası vermeyen elektronik kaynaklar için mümkünse önce paragraf işareti (1) gösterip, eğer paragraf işareti yoksa “para.” şeklinde kı­saltma kullanıp arkasından kaçıncı paragraftan alındığını bildirebilirsiniz. Ne paragraf, ne de sayfa numaraları mevcut değilse, başlığı ve bu başlık al­tındaki paragrafın kaçıncı paragraf olduğunu bildiriniz ki okuyucu metni kaynakta bulabilsin.

(Myers, 2000, H 5)

(Beutler, 2000, Conclusion section, para. 1)

Klasik eserlerin parçalarından alıntı yaparken satırı, kitabı ve kısım numaralarını uygun şekilde belirtiniz ve doğrudan alıntı yaptığınız zamanlarda bile sayfa numarası vermeyiniz.

 

 1. Editörlü kitaplar

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

Aksay, M. (Ed.). (1990). Toplumsal Cinsiyet (3. Baskı)Bursa: Burhan.

 • Türkçeye çevrilmiş kitap:
 • Jenson, E. (2006). Beyin uyumlu öğrenme(A. Doğanay, Çev.). Adana: Nobel Yayınevi. (Orijinal baskı, 1999).

 

 1. Kitap İçi Bölüm (Editörlü) / Chapter of a Book (in an edited book)

Bayyiğit, F. ve Köse, S. (2008). Din eğitiminde Motivasyon. M. Bahçekapılı ve S. Asri (Ed.), Din ve Motivasyon içinde (2. Baskı, ss. 74-88). Balıkesir: Gündüz.

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Bir seri içindeki bir ciltte yer alan bölüm: Önce serinin editörünü, sonra cildin editörünü belirtiniz ki çalışmaların başlıklarıyla paralel konumda olsunlar.

Maccoby, E. E., Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family ; Parent-child interaction. İn P.H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hethering-ton (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, per-sonality, and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.

 

 1. Basılmamış tezler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 123456)

 

 1. Ansiklopedi /Sözlük Maddesi / Encyclopedia Articles:

Kaya, P. (2000). Ahlak. Dini terimler sözlüğü (C.1, ss.501-503). İstanbul: Milli Eğitim.

Bergman, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

 • Eğer maddenin kendine ait bir yazarı olduğu belirtilmemişse yazarın olması gereken konuma başlığı yerleştiriniz.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://0-www.credoreference.

     Bir ansiklopedide yazara ait iki ansiklopedi maddesi varsa ve her ikisinin de basım tarihi aynı ise (tarihe a, b) ekleyerek sıralama yapmalıyız.

Suna, L. (2006a). İrfan. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde (C.1, s.52). İstanbul: Diyanet Vakfı

Suna, L. (2006b). İslam. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde (C.1, ss.102-104). İstanbul: Diyanet Vakfı

 

 1. Yayınlanmış bildiri kitapları, sempozyuma katkıda bulunan yayınlar, editörlü yayınlanmış bir kitapta yer alan makale veya bölüm
 • Sempozyumun ismi bir özel isimdir, dolayısıyla baş harfi büyük yazıl­malıdır.
 • Eğer üniversitenin isminin içerisinde eyalet, şehir veya ülke ismi de yer alıyorsa bu bilgiyi baskı bilgisi bölümünde tekrar etmeyiniz.

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to şelf: Integrati-on in personality. İn R. Dientsbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motiva-tion: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: Univer-sity of Nebraska Press.

Eyim, A. (2006). Universiter yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bir bakış. R. Yıldız (Ed.), //. Sosyal Bilimler Eği­timi Kongresi içinde (s.52-64). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

 

 1. Düzenli olarak basılan bildiri kitapları
 • Düzenli bir şekilde basılan raporları süreli yayınlar olarak değerlendi­riniz ve süreli yayınların kaynak verilme kurallarını takip ediniz.

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings ofthe National Academy of Sci­ences, USA, 89, 1372-1375.

 

 1. Sempozyuma katkısı olmuş ama basılmamış yayınlar

Lichstein, K. L, Johnson, R. S., VVomack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1900, June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly in somniacs and noninsomniacs. İn T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric populations. Symposium conducted at the meeting of the First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.

 

 1. Bir toplantıda sunulmuş ama yayınlanmamış çalışmalar

Lanktree, C, & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.

Karadağ, E. ve Öney, A. (2006, Eylül). Okul yöneticilerinin stres düzeyleri­nin öğretmenlerinin stres düzeylerine etkisinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

 

14.Süreli Yayın Makalesi DOİ numarı ile birlikte / Journal Article with DOI

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

 

 1. Süreli Yayın Makalesi DOİ numarısız / Journal Article without DOI (when DOI is not available):

Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İz­zet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 29-38.

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues37(2), 1-7.

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

 

 1. İki yazarlı dergi makalesi, sayfa numaraları dergi sayısına göre

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organiza-tions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

Karadağ, E. ve öney, A. (2006). İlköğretim birinci kademesinde portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanılabilirliği. Ahi Evran Üni­versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 235-246.

 

 1. 3-6 yazarlı dergi makaleleri

Sayvvitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L, & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049

Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A. ve Ekşi, H. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisi­ne verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, 1221-1261.

 

 1. Popüler dergi makalesi

Kandel, E. R., Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science 290, 1113-1120.

 

 1. Yazarı belirtilmemiş haber makalesi

The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editör, 4,1-2. Bilgide çağdaş yapılanma (2008, Mart). Uludağ Postası, 71, 1-3.

 

 1. Yazarı belirtilmemiş günlük gazete makalesi

Öğrencilerine matematiği sevdirmek için internet sitesi kurdu. (2008, 16 Ka­sım). Milliyet, s. 19.

 

 1. Araştırma Raporu / Technical and Research Reports (often with corporate authors)

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from http://www.salreport.com /20/inx.htm

 

 1. Kitap Değerlendirmesi / Book Reviews:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development,

 

 1. İnternetten alınan bilgiler: İnternet blogları, forumlar, mail listeleri gibi farklı türlerdeki internet kaynaklarının

Yılmaz, A. (2012) Eğitimde yeni gelişmeler. http://www.egitim.org.tr/makale.html adresinden elde edildi. biçimler

 

KAYNAK: Bu yazının hazırlanmasında www.apa.com ve www.dergipark.com ile ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tez Kılavuzundan yararlanılmıştır.

 

Notes for Book Reviewers

What is a review?

A review is penned to discuss an original work by a single author, an edited volume, the proceedings of an academic conference or event, or an academic essay. Although its primary goal is to introduce, critical comments are incorporated.
Book reviews are not book reports. Book reports inform the reader of the book’s content only and occupy a certain section of academic book reviews. A book review, however, is a critical engagement with the book’s subject, treatment and theses in terms of constructive comments. Likewise, a review of an academic essay should critique the main views expressed, discuss their consistency and coherence and the sources used. In the reviews of proceedings, papers and discussions are conveyed to the reader in the manner of an academic discussion.

Reviews are concentrated efforts, a must of academic work rather than a protracted and forced act of labor, as can be seen in many academic journals. The academic community regularly browses the book review section, for its contents serve as an introductory and informative brief note for recent works and enables scholars to see how fellow academics receive their works. It thus engenders several academic gains for both the reviewer and the reviewed.

How to write a book review

While most reviewers consider a single book for review, others treat two or more at the same time. The latter reviews can be more extensive than the former ones. However, the basic form remains the same and TUDEAR welcomes both types .
The phase prior to writing a book review comprises two parts: reading the book to be reviewed and beginning the preparatory stage to actually writing it. After this two-step phase, one can proceed with penning the review.

Reading the book

Aim: What are the author’s objectives? Does he/she state them explicitly, or does the reviewer have to infer them? Is there a central thesis?

Interpretation: How are the treated subjects connected? How are the people or events described? Are they sorted in the appropriate manner? Does the author justify his/her work by an analytical method or a theory or just express his/her personal opinions? Are the author’s statements reasonable and consistent? Do they elucidate or obfuscate the issues being addressed? Do you have any suggestions concerning the author’s points and comments?

Context: Were the ideas and facts expressed put into a wider context? Does the author adequately concentrate on the proposed subject? Does the author’s perspective provide a proper understanding for the reader?

Silence: Are there intended or unintended silences? If so, do they take away from the book’s appeal or lend a clue to the author’s objectives?

Form: Is the book well written, easily comprehensible and/or eloquent, or jargon-laden and heavy with verbosity that obstructs understanding? Does the author exhibit a literary aptitude beyond the plain use of language? Does this literary style add to the book’s appeal?

Sources: What kind of sources are cited? Are they primarily printed or archival documents? Does the author refer to miscellaneous material like novels, interviews, or art works? Are the major sources fully mentioned, or have some salient works escaped his/her attention?

Literature: How does the book relate to other works in the field? Does it break new ground and/or modify the general perspectives, or does it locate itself within the established perspectives? Does it have a novel methodological or theoretical approach and/or raise controversy? If it is somewhat dated, did it lead to a debate following its publication? You might need to do some extra reading in order to answer these questions.

Background: Many academics want to know the author’s credentials. You may gather this information by utilizing various databases, library catalogues, or internet search engines. Is the author a junior researcher breaking new ground, or an established senior scholar?

The Preparatory stage

After reading and reflecting upon the book, begin developing the main sections of your review. Consider the relevant facts and how you should arrange them. Finally, devise an outline (e.g., introduction, body, and conclusion) that will present your basis points in the best possible manner.

Basic points: Return to your notes and arrange your points in order of importance to locate the central discussion and issues you will treat. In addition, consider the most effective plan to convey your thoughts. If you are reviewing an edited volume, you may expand your review by engaging critically with those contributions that fall within your expertise and citing the relevant sections.

Main theme: Your review requires a main discussion, like all academic works. Thus, how would you summarize your major opinion of the book reviewed and present it within the structure of your review (i.e., the introduction, body, and conclusion)?

Form: Provide a one-paragraph synopsis of the book’s main issues and discussions. This paragraph must be something more than a summary sentence for each chapter.

Writing the Review

Your review is a brief critical note. The following is a check list while writing or editing the text.
a) A concise and effective introduction that presents your review’s main theme and discussion.
b) A summary introduction of the book. Many reviewers relay this in the second paragraph, although it is not obligatory to offer it in the introduction.
c) The body should convey your main points as regards the book’s strengths and weaknesses. Present your thoughts coherently and avoid a haphazard arrangement. Try to relate your points in ways that will attract the readers’ attention.
d) Provide a brief conclusion to sum up your major points, and perhaps suggest points of reflection for the reader.
e) The general rules for academic essays published in TUDEAR also apply to book reviews. Take note of the rules relating to the writing style and citation format.
f) The submitted review for TUDEAR should be between 1000 and 1500 words.
g) Write in a plain, grammatically correct style. Go over it carefully after completion and print it out if you have written it on word processor. Do not rely on the word processor’s spell checking and textual structure programs.
h) The title of your review should include the following:

 • Author’s or editor’s full name (indicate if it is an edited volume)
 • Book title
 • Year of publication
 • Place of publication
 • Publishing house
 • Page count
 • ISBN

i) Include the introductory information about yourself at the end of the review:

 • Full name
 • Institutional affiliation and position
 • A short bio of 15-20 words
  For Example: Taha Eğri and Necmettin Kızılkaya (Eds.), Islamic Economics: Basic Concepts, New Thinking and Future Directions, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2015, ix, 244 pages

The Evaluation Process

Articles, including references, must be completely submitted in print or electronically in conformity with our principles of rules and author guideliness.
 
All manuscripts sent to TUDEAR to be published, are checked for plagiarism via “iThenticate” software. They may be rejected or demanded revision as a result of plagiarism detection.
 
The accepted manuscripts are examined in terms of their conformity with the principles of journal and formational features by the editor. The approved manuscripts are sent to two reviewers from Turkey and abroad, who are experts of the related subject. The identity of both reviewers and authors are kept secret in this process.
 
Deadline for reviewers to examine the manuscripts is maximum 30 days.
 
If reviewer reports include some suggestions for manuscripts, they are sent to authors in 15 days after reviewers’ submission. Authors revise their works according to the suggestions of reviewers. Yet, if they disagree with some points of reviewers’ suggestions, they express reasons for their disagreement.
 
Manuscripts receiving one positive and one negative report are sent to third reviewer. Third reviewer’s report determines the decision to approve or reject the publishing of manuscript.
 
Articles concluded with a positive review process are published in order, according to the completion dates of reviewers’ reports.
 
Authors imply to have accepted the rights of editor, editor assistants, and English language expert in revising their accepted manuscripts, without making a basic change in the text.
 
This journal keeps the right to submit manuscripts under review to investigation of the support institutions or other authorities if there is a possible scientific error and claim to ethical violation in them. TUDEAR bears the responsibility of following the case properly; yet does not exercise power of pursuing investigation and deciding about errors.
 

Processing Charges: There is no processing charges for assessments

Submission & Publication

Submission Declaration
The submission of an article implies that the work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere including electronically in the same form, in English or in any other language, without the written consent of the copyright-holder.

 

Disclosing Data
All data relating to the article must be made available in Supplementary files or deposited in external repositories and it must be submitted if it is requested.

 

Changes to Authorship
TUDEAR accepts the add and drop or rearrangement of author names in an accepted manuscript before publication. Before the accepted manuscript is published, requests to add or remove an author, or to rearrange the author names, must be sent to the Journal Secretary by the corresponding author. This request must include:

 • The reason the name should be added or removed, or the author names rearranged and
 • Written confirmation (e-mail, fax, letter) from all authors that they agree with the addition, removal or rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from the author being added or removed.

Requests that are not sent by the corresponding author will be forwarded by the Journal Secretary to the corresponding author, who must follow the procedure as described above. Note that: (1) the Journal Secretary will inform the Journal Editors of any such requests and (2) the publication of the accepted manuscript in an issue will be suspended until authorship has been agreed. After the manuscript is published any requests to add, drop or rearrange author names will not be taken into consideration.

 

Copyright
Authors should add their papers a confirmation of copyright of the article submitted to TUDEAR, a sample is shown below.

“The attached article(s), whose writer(s) and title(s) are clearly indicated below, has/have been sent for your consideration to be published in TUDEAR. The article(s) has/have yet to be published anywhere else, nor has/have the article(s) been sent to another journal for consideration. In the case that any or all of the article be accepted for publication, we affirm that all publishing rights shall belong permanently to TUDEAR for each accepted article.
As the writer(s) whose signature(s) appear below, I/we accept all the conditions found in the Author Guidelines section and affirm that the below article(s) has/have been written in accordance to the ethical rules stated therein. I/we furthermore affirm that all accompanying articles are original works, that all articles are accompanied with their original copyright forms, that the writer(s) transfere/s all editing rights to the Publications Board for the TUDEAR, and that all copyrights, including registered copyrights, shall be transferred to the TUDEAR upon acceptance.”

 

Submission Checklist
The following list will be useful during the final checking of an article prior to submission. Please consult this Guide for Authors for further details of any item and ensure that the following items are present:

 • In the first page, the full name and affiliation of all author(s)
 • If article is written by two or more authors one author should be defined as corresponding author. In the first page, name, mailing address, work/mobile phone numbers, and e-mail address(es) of corresponding author.
 • In the article in Turkish
 • an abstract between 150 and 200 words and 5-8 keywords in Turkish and a title
 • an abstract between 150 and 200 words and 5-8 keywords in English.
 • a long summary in English between 1500 and 2000 words. This extended summary should include the title in English, sub-topics of the article, and all references (This section may be submitted after acceptance).
 • In the article in English
 • an abstract between 150 and 200 words and 5-8 keywords in English.
 • an abstract between 150 and 200 words and 5-8 keywords in Turkish and a title. If the author does not know Turkish, this part will be translated by TUDEAR.
 • All figure captions; all figures supplied as a separate file in suitable formats (.jpg, .pdf or .png), printable resolution and proper size.
 • All tables (including title, description, footnotes)
 • Manuscript has been spell-checked and grammar-checked
 • References are in the correct format (APA 6th edition)
 • All references mentioned in the text are listed in the bibliography and vice versa
 • Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the Web)

 

Copyediting and Proofreading
TUDEAR publishes articles in Turkish and English. Please write your text in good Turkish or English. Articles in Turkish must have an extended English abstract. Authors who think their Turkish and English needs copyediting may request help from Journal Secretary. TJRES will find somebody for this. Charges for this service belong to the Authors.

 

Queuing for Publishing
After all review and copyediting processes completed Editorial Board will decide for the issue in which the article will take place. Normally the articles are listed according to submission dates. But in some cases there may be some exceptions related with the special issues and focused files. The author(s) will be informed about this decision.

 

Acceptance Letter
If author needs and demands an acceptance letter showing the status of the article may be supplied by editorial board. This letter will include a Digital Object Identifier (DOI) number which the author may further necessary official processes.

 

Copies of the Journal
A hardcopy of the Journal will also be sent to All author(s). Besides this, the corresponding author, at no cost, will be provided with a PDF file of the article via e- mail.

 

Article Submission Charges

There is no article submission charges 

 

Processing Charges

There is no processing charges for assessments

 

Open Access Policy

Turkish Journal of Religious Education Studies provides open access to all issues and articles, adopting the principle that presenting scientific researches to human beings free of charge will increase the global sharing of knowledge and wisdom. Within the framework of Budapest Open Access Initiative (BOAI), the journal provides free availability of articles on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles.

 

Plagiarism Policy

All manuscripts sent to our journal are checked via “iThenticate” software for similarity report before being sent out to reviewer 5 (2018) issue on wards. In order submitted works to be dispatched to referees the upper limit for similarity score is 15%.

In case of similarity report higher than 15%, depending on the similarity score the manuscript:

·      may be sent to the author for revision.

·      may be rejected by the editor.

Submission & Publication Policy

Submission Declaration
The submission of an article implies that the work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere including electronically in the same form, in English or in any other language, without the written consent of the copyright-holder.

 

Disclosing Data
All data relating to the article must be made available in Supplementary files or deposited in external repositories and it must be submitted if it is requested.

 

Changes to Authorship
TJRES accepts the add and drop or rearrangement of author names in an accepted manuscript before publication. Before the accepted manuscript is published, requests to add or remove an author, or to rearrange the author names, must be sent to the Journal Secretary by the corresponding author. This request must include:

 • The reason the name should be added or removed, or the author names rearranged and
 • Written confirmation (e-mail, fax, letter) from all authors that they agree with the addition, removal or rearrangement. In the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from the author being added or removed.

Requests that are not sent by the corresponding author will be forwarded by the Journal Secretary to the corresponding author, who must follow the procedure as described above. Note that: (1) the Journal Secretary will inform the Journal Editors of any such requests and (2) the publication of the accepted manuscript in an issue will be suspended until authorship has been agreed. After the manuscript is published any requests to add, drop or rearrange author names will not be taken into consideration.

 

Copyright
Authors should add their papers a confirmation of copyright of the article submitted to TJRES, a sample is shown below.

“The attached article(s), whose writer(s) and title(s) are clearly indicated below, has/have been sent for your consideration to be published in TJRES. The article(s) has/have yet to be published anywhere else, nor has/have the article(s) been sent to another journal for consideration. In the case that any or all of the article be accepted for publication, we affirm that all publishing rights shall belong permanently to TJRES for each accepted article.
As the writer(s) whose signature(s) appear below, I/we accept all the conditions found in the Author Guidelines section and affirm that the below article(s) has/have been written in accordance to the ethical rules stated therein. I/we furthermore affirm that all accompanying articles are original works, that all articles are accompanied with their original copyright forms, that the writer(s) transfere/s all editing rights to the Publications Board for the TJRES, and that all copyrights, including registered copyrights, shall be transferred to the TJRES upon acceptance.”

 

Submission Checklist
The following list will be useful during the final checking of an article prior to submission. Please consult this Guide for Authors for further details of any item and ensure that the following items are present:

 • In the first page, the full name and affiliation of all author(s)
 • If article is written by two or more authors one author should be defined as corresponding author. In the first page, name, mailing address, work/mobile phone numbers, and e-mail address(es) of corresponding author.
 • In the article in Turkish
 • an abstract between 150 and 200 words and 5-8 keywords in Turkish and a title
 • an abstract between 150 and 200 words and 5-8 keywords in English.
 • a long summary in English between 1500 and 2000 words. This extended summary should include the title in English, sub-topics of the article, and all references (This section may be submitted after acceptance).
 • In the article in English
 • an abstract between 150 and 200 words and 5-8 keywords in English.
 • an abstract between 150 and 200 words and 5-8 keywords in Turkish and a title. If the author does not know Turkish, this part will be translated by TJRES.
 • All figure captions; all figures supplied as a separate file in suitable formats (.jpg, .pdf or .png), printable resolution and proper size.
 • All tables (including title, description, footnotes)
 • Manuscript has been spell-checked and grammar-checked
 • References are in the correct format (APA 6th edition)
 • All references mentioned in the text are listed in the bibliography and vice versa
 • Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the Web)

 

Copyediting and Proofreading
TJRES publishes articles in Turkish and English. Please write your text in good Turkish or English. Articles in Turkish must have an extended English abstract. Authors who think their Turkish and English needs copyediting may request help from Journal Secretary. TJRES will find somebody for this. Charges for this service belong to the Authors.

 

Queuing for Publishing
After all review and copyediting processes completed Editorial Board will decide for the issue in which the article will take place. Normally the articles are listed according to submission dates. But in some cases there may be some exceptions related with the special issues and focused files. The author(s) will be informed about this decision.

 

Acceptance Letter
If author needs and demands an acceptance letter showing the status of the article may be supplied by editorial board. This letter will include a Digital Object Identifier (DOI) number which the author may further necessary official processes.

 

Open Access System
TJRES has an open access policy. All of published articles and reviews can be reached at
www.TJRES.COM. TJRES allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose.

 

Copies of the Journal
A hardcopy of the Journal will also be sent to All author(s). Besides this, the corresponding author, at no cost, will be provided with a PDF file of the article via e- mail.