Sayı 12 / Aralık 2021

Number 12 / December 2021

 

Etik BeyanEthics Statement

Jenerik / Front Matter 

 

Plagiarism / İntihal

All articles in this issue have been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu sayıdaki tüm makaleler, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri
Theology Students’ Views on Distance Learning in The Covid-19 Pandemic Process
ÖMER ÖZDEMİR & İRFAN ERDOĞAN / 11-41


Din Eğitimi İçin Gelecek Perspektifi Denemesi
The Future Perspective for Religious Education
ALİ KEMAL ACAR / 43-64


Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nde Din Eğitimi
Religious Education in Independent Turkish Republics
ALİM EMİN YUSUFOĞLU / 65-87


Covıd-19 Salgın Sürecinde İşitme Engellilere Yönelik Uzaktan Yaygın Din Eğitimi
Distance Non-Formal Religious Education for People With Hearing Impaired During Covıd-19 Pandemic
MUSTAFA BAŞKONAK / 89-119


İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme Dersi Tutumları
Attitudes of Students of Faculty of Theology Towards Measurement and Assessment Course
UMUT KAYA / 121-145


Ortaöğretim Öğrencilerinin Manevi Değer Algılarının İncelenmesi: Yalova İli Örneği
Investigation of Secondary School Students’ Perceptions of Spiritual Values: The Case of Yalova Province
ABDULAZİZ YENİYOL / 147-173


Algılanan İslamofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Adaptation of The Perceived Islamophobia Scale to Turkish, Vaidity and Reliability Study
ÜNAL KILIÇ & NİHAL ACAR / 175-198

 

Akademik Dergilerde Yayınlanan Din Eğitimi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi (1925-2020)

Bibliometric Analysis of Religious Education Articles Published in Academic Journals (1925-2020)

ADEM GÜNEŞ / 199-223

 

Arap Dilinde Hurûfu’l-Me’âniler ve Çok Anlamlılığa Etkisi (Necm Suresi İlk Yirmi Üç Ayet Örneği)

The Huruf Al-Maanis in The Arabic Language and His Effect on Multifunction (Examble of First Twenty-Three Verses of Surat Al-Najm)

HÜSEYİN DURSUN / 225-244

 

Erken Çocuklukta Peygamber Tasavvuru ve Din Eğitimi: Fenomenolojik Bir Araştırma

Prophet Conception and Religious Education in Early Childhood: A Phenomenological Study

ASLIHAN ATİK / 245-282

 

Din Dersi Ders Kitapları Görsellerinde Toplumsal Cinsiyet Üzerine Bir Analiz

Analyzing of The Religious Courses Textbooks’ Images Through Gender

YASEMİN DAVARCI & ZEKİ SALİH ZENGİN / 283-300

 

Arap Dilinde Tahdîd Üslûbu ve Türkçeye Çeviri Problemi

Tahdid Style in Arabic Language and The Problem of Translation into Turkish

HÜSEYİN ERSÖNMEZ / 301-316

 

Abdurrahman Câmî’nin Çihl Hadis’inin Türkçe Kırk Hadisler Üzerindeki Etkisinin Eğitim Açısından Değerlendirmesi

Educational Evaluation of Abdurrahman Cami’s Effect of Cihl Hadith on Turkish Forty Hadiths

CAVİT ERDEM & HAMİT ER / 317-332

 

Nesefî’nin Medârik’te Mâtürîdî’ye Atıfları

Nasafī’s References to Māturīdī in Madārik

AKİF YILDIRIM, MUHAMMET ÇOL & SERACETTİN ERAYDIN / 333-361

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ/BOOK REVIEWS

Çamdereli, M., Onay Doğan, B. & Kocabay Şener, N. (eds). Medya ve Din. İstanbul: Köprü, 412 s.

Esma EDE / 365-367

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir