Yazım Kuralları

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (TUDEAR), altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan gerek Türkçe gerek İngilizce makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.
Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:

 • Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
  Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

Ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.
Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

 • Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
 • Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere makalenin Genişletilmiş İngilizce Özetin de eklenmesi gerekmektedir. Bu geniş özet 1500-2000 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları ve tüm referanslarını da içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir.

TUDEAR’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla mehmetbahcekapili@gmail.com ve safinaz.asri@ikc.edu.trüzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.
Tüm işlemler, çevrimiçi sistem kanalıyla takip edilmelidir. Lütfen bu işlemler süresince size belirtilen talimatları takip ediniz.

TUDEAR yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir.

 

APA 6

 1. Tek Eser-Tek Yazar / Book- One Autor

Metin İçinde / in text citation::

Doğan (2017), din eğitimi yaklaşımlarında farklı bir bakış açısı geliştirmiştir.

Din eğitimi yaklaşımları konusunu inceleyen bir araştırmada (Doğan, 2017)……..

Kaynakçada/Reference list entry:

Doğan, R. (2017). Modern Dönemde Din Eğitimi Yaklaşımları. Bursa: Acıyan.

Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

 • Paragraf içinde bir yazarın çalışmasına bir kez gönderme yaptıktan sonra, eserin başka bir çalışmayla karıştırılma ihtimali olmadığı sürece bas­kı yılını tekrar ifade etmenize gerek yoktur:

Din eğitimi yaklaşımları konusunu inceleyen bir araştırmada Doğan (2017), çok-değerli din eğitimi yaklaşımını tanıtmış…… Doğan ayrıca tek-değer odaklı din eğitimi hakkında da……

 

 1. Tek Eser, Birden Fazla Yazar /  Book, Multiple Autor
 • Bir çalışmanın iki yazarı varsa, kaynağa her gönderme yaptığınızda daima her iki yazarın da ismini belirtiniz.

Metin İçinde/ in text citation:

Tosun ve Selçuk (2000) şunu ifade etmişlerdir ki…..

Kaynakçada/Reference list entry:

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York, NY: Macmillan.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

 

 • Bir çalışmanın üç, dört ya da beş yazarı varsa, kaynağa ilk gönderme yapışınızda tüm yazarların ismini belirtiniz; daha sonraki göndermelerde sadece ilk yazarın soyadını verip arkasından “ve diğerleri” ifadesini kullanınız ve paragraf içinde bu çalışmaya ilk kez gönderme yapılıyorsa baskı yılını da belirtiniz:

Metin İçinde / in text citation:

Bayraktar, Doğan, Aydın, Korkmaz ve Bayraklı (1996) ise bu hususta farklı……

…..belirtmişlerdir (Bayraktar, Doğan, Aydın, Korkmaz ve Bayraklı, 1996).

İkinci kez alıntı yapıldığında Bayraktar vd. (1996) veya (Bayraktar vd., 1996)

Kaynakçada / Reference list entry:

Bayraklı, B., Doğan, R., Aydın, Z., Korkmaz, M., Bayraklı, B. (2016). İslam Din Eğitiminin Tarihi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 25-66. 

 • Bir çalışmanınaltı ya da daha fazla yazarı varsa, sadece ilk yazarın soyadını yazıp arkasından vd. (italik olmamalı ve “vd” ifadesinin arka­sından nokta konmalı) yazınız ve kaynağa ilk ve sonraki göndermeleri­nizde basım yılını belirtiniz. (Ancak kaynakçada ilk altı yazarın ön adla­rının baş harflerini ve soyadlarını yazınız ve arkasından vd. yazınız.)

Metin İçinde / in text citation:

(Bayraklı vd., 2010)

Kaynakçada / Reference list entry:

Bayraklı, B., Doğan, R., Aydın, Z., Korkmaz, M., Bayraklı, B., Dalan, K. (2010). Hayatın anlamı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 35-46.  

 

 • Bir çalışmanınsekiz ya da daha fazla yazarı varsa metin içinde ilk yazarın soyadı ve vd., ile tarih yazılır. Kaynakçada ise ilk 6 yazar soyadı ile isimlerin ilk harfi yazıldıktan sonra parantez içinde üç nokta yazılır (…) ve tarihten hemen önce son yazarın soyadı ile isminin ilk harfi yazılır.

Metin İçinde / in text citation::

(Akman vd., 2004)

Kaynakçada / Reference list entry:

Akman, B., Doğan, İ., Aydın, B., Ufuk, K., Bayraklı, B., Dalan, K. … Bahçekapılı, M. (2004). Batıda Değerlerin Yitimi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 68-93. 

 

 1. Yazar Olarak Grup isimleri / Groups as authors
 • Yazar işlevi gören grup isimleri (öm., kuruluşlar, dernekler, devlet da­ireleri ve çalışma grupları) metin içinde kaynak gösterilirken her seferinde kısaltılmadan yazılmalıdır. Grup şeklinde kimi yazarların (örn., dernekler, devlet daireleri) isimleri, kaynağa ilk kez gönderme yapılırken kısaltılma­dan yazılır ve daha sonra aynı kaynağa gönderme yapılırken bunlar kısaltılır. İsim çok uzunsa ve yer kaplıyorsa ve kısaltma zaten biliniyor ya da kolayca anlaşılabiliyorsa, bu is­me ikinci ve sonraki göndermelerde kısaltmayı kullanabilirsiniz, isim kısaysa ya da kısaltma kolay anlaşılamayacak gibiyse, bu ismi her geçişinde kısaltmadan yazınız.Örneğin aşağıdaki grup ismi, kısaltmasıyla da tanınmaktadır.

Metinde kaynağa ilk gönderme yapılışı / First text citation

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)

(National Institute of Religious Education [NIRE], 1999)

Metinde kaynağa yapılan daha sonraki göndermelerde / Second &subsequent citations

(MEB, 2000)

(NIRE, 1999)

Kaynakçada kaynak ismi / Reference list entry:

Milli Eğitim Bakanlığı. (2000). Engellilerin sorunları. Ankara: MEB.

 • Yazar olarak verilmiş aşağıdaki grup ismi/Group as author no abbreviation

Metin içinde kaynağa yapılan tüm göndermelerde / in text citation:

 (University of Oxford, 1993)

Kaynakçada kaynak ismi / Reference list entry:

University of Oxford. (1993). The Future of religious education. London: Oxford.

 

 1. Klasik Eserler

Bir eserin baskı tarihi yoksa, metin içinde bu esere gönderme yaparken yazarın ismini yazıp arkasından virgül koyarak bunun arkasından İngiliz­ce için n.d. (no date) kısaltmasını, Türkçe için t.y. (tarih yok) kullanınız. Basım tarihinin söz konusu olamayacağı bir eserse, mesela çok eski eserler gibi, o zaman İngilizce için trans. (“translation”, yani çeviri) Türkçe için çev. yazarak arkasından faydalandığınız çeviri kaynağının basım yılını be­lirtiniz ya da, önce kullandığınız versiyonun yılını belirtip arkasından İngilizce için version Türkçe için versiyon sözcüğünü yazınız. Orijinal basım yılını biliyorsanız, bunun kaynağa ekleyiniz.

(Aristotle, trans. 1931) (Aristo, çev. 1931) James (1890/1983)

Önemli klasik eserler için kaynakçada madde oluşturmaya gerek yok­tur; örneğin eski Yunan ve Roma eserleri ve İncil; bunun yerine sadece me­tin içinde ilk gönderme yaptığınızda belirtmeniz yeterlidir. Klasik eserlerin kısımları (örn., kitaplar, bölümler, mısralar, satırlar, kantolar) tüm baskı­larda sistematik olarak numaralandırılmıştır. Dolayısıyla kaynağınızın bel­li kısımlarına gönderme yaparken sayfa numarası kullanmak yerine bulun­duğu kısım numaralarını kullanınız:

1 Cor. 13:1 (Revised Standard Version – Gözden Geçirilmiş Standart Versiyon)

 

 1. Bir Kaynağın Belli Kısımlarına Gönderme Yapmak

Bir kaynağın belli bir kısmına gönderme yaptığınızda metin içinde uy­gun yerde sayfa, bölüm, şekil, tablo veya denklem bilgisini veriniz. Alıntı­lar için mutlaka sayfa numarası veriniz. Bu şekilde kaynak bildirirken sayfa (s.) ve bölüm (böl.) sözcüklerinin kısaltıldığına dikkat ediniz (örneğin ingilizce’de sayfa için “p”, sayfalar için “pp”, bölüm için “chap” kısaltmaları kullanılır):

(Cheek & Buss, 1981, s. 332)

(Shimamura, 1989, böl. 3)

Sayfa numarası vermeyen elektronik kaynaklar için mümkünse önce paragraf işareti (1) gösterip, eğer paragraf işareti yoksa “para.” şeklinde kı­saltma kullanıp arkasından kaçıncı paragraftan alındığını bildirebilirsiniz. Ne paragraf, ne de sayfa numaraları mevcut değilse, başlığı ve bu başlık al­tındaki paragrafın kaçıncı paragraf olduğunu bildiriniz ki okuyucu metni kaynakta bulabilsin.

(Myers, 2000, H 5)

(Beutler, 2000, Conclusion section, para. 1)

Klasik eserlerin parçalarından alıntı yaparken satırı, kitabı ve kısım numaralarını uygun şekilde belirtiniz ve doğrudan alıntı yaptığınız zamanlarda bile sayfa numarası vermeyiniz.

 

 1. Editörlü kitaplar

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

Aksay, M. (Ed.). (1990). Toplumsal Cinsiyet (3. Baskı)Bursa: Burhan.

 • Türkçeye çevrilmiş kitap:
 • Jenson, E. (2006). Beyin uyumlu öğrenme(A. Doğanay, Çev.). Adana: Nobel Yayınevi. (Orijinal baskı, 1999).

 

 1. Kitap İçi Bölüm (Editörlü) / Chapter of a Book (in an edited book)

Bayyiğit, F. ve Köse, S. (2008). Din eğitiminde Motivasyon. M. Bahçekapılı ve S. Asri (Ed.), Din ve Motivasyon içinde (2. Baskı, ss. 74-88). Balıkesir: Gündüz.

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Bir seri içindeki bir ciltte yer alan bölüm: Önce serinin editörünü, sonra cildin editörünü belirtiniz ki çalışmaların başlıklarıyla paralel konumda olsunlar.

Maccoby, E. E., Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family ; Parent-child interaction. İn P.H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hethering-ton (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, per-sonality, and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.

 

 1. Basılmamış tezler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 123456)

 

 1. Ansiklopedi /Sözlük Maddesi / Encyclopedia Articles:

Kaya, P. (2000). Ahlak. Dini terimler sözlüğü (C.1, ss.501-503). İstanbul: Milli Eğitim.

Bergman, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

 • Eğer maddenin kendine ait bir yazarı olduğu belirtilmemişse yazarın olması gereken konuma başlığı yerleştiriniz.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://0-www.credoreference.

     Bir ansiklopedide yazara ait iki ansiklopedi maddesi varsa ve her ikisinin de basım tarihi aynı ise (tarihe a, b) ekleyerek sıralama yapmalıyız.

Suna, L. (2006a). İrfan. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde (C.1, s.52). İstanbul: Diyanet Vakfı

Suna, L. (2006b). İslam. Diyanet İslam ansiklopedisi içinde (C.1, ss.102-104). İstanbul: Diyanet Vakfı

 

 1. Yayınlanmış bildiri kitapları, sempozyuma katkıda bulunan yayınlar, editörlü yayınlanmış bir kitapta yer alan makale veya bölüm
 • Sempozyumun ismi bir özel isimdir, dolayısıyla baş harfi büyük yazıl­malıdır.
 • Eğer üniversitenin isminin içerisinde eyalet, şehir veya ülke ismi de yer alıyorsa bu bilgiyi baskı bilgisi bölümünde tekrar etmeyiniz.

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to şelf: Integrati-on in personality. İn R. Dientsbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motiva-tion: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: Univer-sity of Nebraska Press.

Eyim, A. (2006). Universiter yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bir bakış. R. Yıldız (Ed.), //. Sosyal Bilimler Eği­timi Kongresi içinde (s.52-64). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

 

 1. Düzenli olarak basılan bildiri kitapları
 • Düzenli bir şekilde basılan raporları süreli yayınlar olarak değerlendi­riniz ve süreli yayınların kaynak verilme kurallarını takip ediniz.

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings ofthe National Academy of Sci­ences, USA, 89, 1372-1375.

 

 1. Sempozyuma katkısı olmuş ama basılmamış yayınlar

Lichstein, K. L, Johnson, R. S., VVomack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1900, June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly in somniacs and noninsomniacs. İn T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric populations. Symposium conducted at the meeting of the First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.

 

 1. Bir toplantıda sunulmuş ama yayınlanmamış çalışmalar

Lanktree, C, & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.

Karadağ, E. ve Öney, A. (2006, Eylül). Okul yöneticilerinin stres düzeyleri­nin öğretmenlerinin stres düzeylerine etkisinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

 

14.Süreli Yayın Makalesi DOİ numarı ile birlikte / Journal Article with DOI

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

 

 1. Süreli Yayın Makalesi DOİ numarısız / Journal Article without DOI (when DOI is not available):

Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İz­zet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 29-38.

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues37(2), 1-7.

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

 

 1. İki yazarlı dergi makalesi, sayfa numaraları dergi sayısına göre

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organiza-tions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

Karadağ, E. ve öney, A. (2006). İlköğretim birinci kademesinde portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanılabilirliği. Ahi Evran Üni­versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 235-246.

 

 1. 3-6 yazarlı dergi makaleleri

Sayvvitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L, & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049

Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A. ve Ekşi, H. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisi­ne verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, 1221-1261.

 

 1. Popüler dergi makalesi

Kandel, E. R., Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science 290, 1113-1120.

 

 1. Yazarı belirtilmemiş haber makalesi

The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editör, 4,1-2. Bilgide çağdaş yapılanma (2008, Mart). Uludağ Postası, 71, 1-3.

 

 1. Yazarı belirtilmemiş günlük gazete makalesi

Öğrencilerine matematiği sevdirmek için internet sitesi kurdu. (2008, 16 Ka­sım). Milliyet, s. 19.

 

 1. Araştırma Raporu / Technical and Research Reports (often with corporate authors)

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from http://www.salreport.com /20/inx.htm

 

 1. Kitap Değerlendirmesi / Book Reviews:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development,

 

 1. İnternetten alınan bilgiler: İnternet blogları, forumlar, mail listeleri gibi farklı türlerdeki internet kaynaklarının

Yılmaz, A. (2012) Eğitimde yeni gelişmeler. http://www.egitim.org.tr/makale.html adresinden elde edildi. biçimler

 

KAYNAK: Bu yazının hazırlanmasında www.apa.com ve www.dergipark.com ile ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tez Kılavuzundan yararlanılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir